Frågor och svar

Kan jag använda ljudmaskering om jag redan har flyttat in i min anläggning?

LogiSon ljudmaskeringssystem är enkelt att eftermontera. Vid behov kan åtgärder vidtas för att installera systemet utanför ordinarie arbetstid. Det finns också en inledande uppskruvningsfunktion för eftermonteringsanläggningar, som successivt ökar maskeringsvolymen under en period på upp till 15 dagar. 

Du kan dock tjäna mycket på att installera ett ljudmaskeringssystem i dina lokaler i ett tidigt skede. Det kan minska kostnaderna genom att eliminera behovet av extra isolering, gipslager, ventilationsbarriärer och flyttbara eller fasta väggar runt privata kontor. Ljudmaskering är mycket effektivt när det används i kombination med golv-till-tak-väggsystem och jämförbart med en högre ljudklass (STC).

Färre fasta väggar innebär ett mindre invecklat HVAC-system och färre avbrott i takmönstret. På detta sätt förblir maskeringslösningen flexibel för framtida renoveringar av dina lokaler.

Ljudmaskering kan också minska behovet av att köpa andra akustiskprodukter. Hur mycket du kan spara på detta varierar och bör diskuteras med din LogiSon-representant.

Tillbaka till början

 

Kommer jag att kunna höra maskeringsljudet?

Du måste kunna höra ljudmaskeringen för att den ska vara effektiv. Men den är utformad för att vara så diskret som möjligt. Den innehåller inte störande mönster och är inställd så att du inte hör volymförändringar när du rör dig i dina lokaler. Anställda kommer på kort tid att se den som en naturlig del av sin omgivning.

LogiSon ljudmaskeringssystem erbjuder den högsta ljudmaskeringskonformismen i branschen. Det erbjuder zonstorlekar på 1 till 3 högtalare, eller 225-675 kvadratmeter. Dessa små zonstorlekar innebär att maskeringsljudet kan skräddarsys för just ditt utrymme.

Det finns två ytterligare faktorer som förbättrar ljudkomfort:

Uppskruvningsfunktionen är idealisk när LogiSon ljudmaskeringssystem ska installeras i redan färdigställda lokaler. Den ökar automatiskt ljudmaskeringssystemets volym under loppet av 15 dagar för att hjälpa personalen att acklimatiseras.

Timerfunktionen schemalägger ljudmaskeringsvolymen för att matcha förväntade aktivitetsnivåer under hela dagen. Det säkerställer att ljudmaskeringen är tillräckligt hög för att vara effektiv under hektiska tidpunkter och tillräckligt låg för att vara behaglig när tempot är lugnare.

Tillbaka till början

 

Kommer jag att kunna höra min närmaste granne?

När buller färdas minskar dess volym till en nivå som maskeras av maskeringsljudet, vilket innebär att denna teknologi kräver lite avstånd för att fungera.

Bakgrundsljudet på kontor är ofta så lågt att röster kan höras på 9 till 15 meters avstånd eller mer. Ljudmaskering minskar drastiskt detta avstånd. Det exakta avståndet påverkas av kontorutformning och andra eventuella akustikprodukter, men 4,5 till 6 meter, eller cirka två arbetsstationer, är en rimlig uppskattning. Det kan vara mindre.

På kortare sträckor kan ljudmaskering inte hindra dig från att höra att någon talar, men det kommer att hindra dig från att förstå vad som sägs. Detta är en stor fördel eftersom taluppfattning är det som stör sekretessen mest och orsakar mest distraktion.

Du kommer att märka en tydlig skillnad mellan ett privat kontor till ett annat.

Tillbaka till början

 

Varför har ni inte ett exempel på maskeringsljud på er hemsida?

Vi har inte lagt ut en ljudfil på vår hemsida eftersom vi inte kan garantera kvaliteten på uppspelningen. De flesta datorhögtalare återger maskeringsljud på ett dåligt sätt. Om du vill höra hur LogiSon ljudmaskeringssystem låter är det bästa alternativet att be oss visa dig en befintlig installation.

Tillbaka till början

 

Varför är zonstorlek viktigt?

Alla ljudmaskeringssystem tillför ett ljud i din anläggning men hur mycket samtalssekretess, bullerskydd och komfort du kommer att få beror på storleken på dess justeringszoner och hur mycket kontroll som erbjuds inom var och en av dessa zoner.

LogiSon ljudmaskeringssystem förser de minsta zonerna (1 till 3 högtalare) med den högsta graden av finjustering: 100 volymsteg i steg om 0,5 dBA och en frekvenskontroll på en tredjedels oktav. Maskeringsljudet kan anpassas till lokala förhållanden så att det är behagligt och effektivt i samtliga lokaler. Och eftersom styrningen är nätverksbaserad är det också lätt att upprätthålla denna prestandanivå.

När ett ljudmaskeringssystems justeringszoner är större finns många högtalare inställda på samma volym och frekvens, dock varierar ljudet i runtom i lokalerna eftersom det interagerar med delar av arbetsplatsutformningen. Detta gäller oavsett hur högtalarna är installerade. Eftersom du inte kan göra finjusteringar för specifika områden måste du ställa in varje zon till en genomsnittsnivå. Om du sedan blir tvungen att höja volymen för att förbättra systemets effektivitet i vissa lokaler kommer det att bli för högt i andra. Om du sänker det kommer du att offra samtalssekretess och bullerbekämpning. Detta mönster upprepas vid oförutsägbara punkter runtom i dina lokaler.

Du kan oftast räkna med en minskning på 10 procent i prestanda för varje decibel under optimal maskeringsvolym. Dock tillåter vissa system en variation på så mycket som 4 till 6 dB.

Tillbaka till början

 

Kan jag inte använda musik eller mitt ventilationssystem som maskering?

Ditt ventilationssystem slås på och av hela dagen för att reglera temperaturen. Det är inte tillförlitligt som ljudmaskering. Och när det är på ligger ljudet det producerar inte på en lämplig volymnivå eller i rätt frekvensspektrum för att kunna maskera tal.

Endast musik ger inte det frekvensspektrum som krävs för att konsekvent maskera samtal och kontorsbuller. Dessutom har alla personer olika musiksmak och eftersom musiken innehåller variationer och olika mönster kan den vara distraherande.

Tillbaka till början

 

Är inte maskeringssystem detsamma som vitt brus?

Begreppet "vitt brus" beskriver en viss typ av ljud som började används i de första ljudmaskeringssystemen under 1970-talet. Dessa system var oflexibla och det väsande ljudet blev föga accepterat, även om termen blivit allmänt känd. LogiSon ljudmaskeringssystem genererar ett konstgjort ljud jämförbart med mjukt blåsande luft. Kontakta oss om du vill få en guidad demonstration av ett installerat ljudmaskeringssystem.

Tillbaka till början

 

Tar ljudmaskering bort buller?

Nej. Ljudmaskeringsteknik använder mikrofoner för att upptäcka buller, som i sin tur signalerar till en dator (ansluten med en högtalare) att generera en lika stor och motsatt ljudvåg. Denna ljudvåg projiceras i samma riktning som bullret och utplånar det.

Bullereliminering är effektivt för kontinuerligt, lågfrekvent ljud som motorer och trafik. Dess användningsområden är begränsade på grund av att bullerkällan och lyssnaren alltid måste vara i samma position för att effekterna ska kunna upplevas. Eliminering är inte användbart på ett kontor eftersom man med den metoden varken kan hantera talets varierande och högfrekventa karaktär eller personal som förflyttar sig.

Bullereliminerande hörlurar, som är populärt nuförtiden, används för att eliminera bakgrundsljud. Det innebär att omgivande konversationer blir lättare att höra.

Tillbaka till början

 

Räcker det att jag inriktar systemet på min arbetsplats bullriga områden? 

Ljud maskering bör installeras i samtliga utrymmen. Om maskeringsljud endast finns i ett utrymme och inte i ett annat kommer det att dra uppmärksamhet till sig när personerna förflyttar sig. Akustikbehandlingar av enskilda privata kontor eller utvalda områden i en öppen planlösning rekommenderas inte. Partiella ljudmaskeringsinstallationer bör endast ske när det finns en fysisk barriär mellan två områden, som en vägg, dörröppning eller korridor.

Tillbaka till början

 

Varför ska jag använda ljudmaskering på privata kontor?

Konversationer som kräver samtalssekretess sker vanligtvis i slutna rum. Dock kan ventilationssystem, dåliga dörrtätningar, mellanrum mellan vägg och tak och ojämn isolering göra att dessa samtal kan höras från närliggande kontor.

Även om den akustiska komforten som upplevs av personer med privata kontor generellt är högre än den som upplevs i bås, tycker nästan en tredjedel fortfarande att arbetsplatsbuller stör deras förmåga att utföra sina arbetsuppgifter. Och många människor håller dörrarna till sina kontor öppna, vilket leder till att de får mindre bullerbekämpning än de anställda som jobbar i bås.

Maskering lägger vanligtvis på 5-12 dBA omgivningsvolym i privata kontor och mötesrum, vilket är anledningen till att man ibland hör att det "tillför 10 STC-poäng på väggar".

Det kan vara smart att lägga till en programmerbar knappsats till varje privat kontor så att personalen kan anpassa systemet så att det passar deras personliga preferenser eller aktuella behov. Denna komponent kan enkelt erbjuda kontroll över maskeringsvolymen, inkludera utropsfunktion eller musikkanalval och kontroll av dessa funktioners volym. En administratör kan begränsa funktionerna för varje knappsats och utbudet av tillåten justering. Dessutom kan systemet programmeras för att återställa dessa inställningar vid en viss tid varje dag.

Tillbaka till början

 

Kan jag justera maskeringsljudet?

Ljudmaskering fungerar eftersom det uppfattas som en naturlig del av den lokal man befinner sig i. Om maskeringssystemet slås på och av eller volymen ofta justeras kommer det att dra uppmärksamheten till sig och bli en distraktion.

LogiSon ljudmaskeringssystem har en timerfunktion som kan programmeras för att gradvis anpassa maskeringsvolymen för att matcha förväntade förändringar i aktivitetsnivå under hela dagen.

Om du ändrar dina lokalers utformning bör din LogiSon-representant göra de justeringar som krävs för maskeringsljudet. Korrekt justering av volymen eller frekvensen kräver både träning och specialutrustning.

Du kan ändra andra inställningar med hjälp av någon av de styrmöjligheter LogiSon erbjuder, bland annat programmet för utropsstyrning och programmerbara knappsatser.

Tillbaka till början

 

Kan ljudmaskeringen störa AV-utrustning?

Eftersom det har varit brukligt att utesluta ljudmaskering från möteslokaler eller konferensanpassade rum av rädsla för interferens med mikrofoner, ger en väggmonterad användarkontroll möjligheten att enkelt sänka maskeringsvolmen vid behov. Konferens- eller styrelserum med integrerade styrsystem kan med fördel också programmeras för att automatiskt justera maskerings- och utropsinställningarna i harmoni med annan utrustning, som till exempel när lamporna, persiennerna eller AV-komponenterna är aktiverade. 

Låga nivåer av maskeringsljud (t.ex. 42 dBA) har normalt ingen inverkan på AV-systemets prestanda.

Tillbaka till början

 

Kan resultaten mätas?

Ja. Den akustiska komforten i dina lokaler kan mätas både före och efter installationen av ljudmaskering med hjälp av en ljudanalysator. Dessa mätningar omfattar volym, kontur, rums- och tidsmässig konsekvens, dynamiskt omfång samt samtalssekretessnivåer. Alla mätningar och analyser bör utföras av en kvalificerad akustisk ingenjör.

Tillbaka till början

 

Kan ljudmaskering fungera på restauranger?

Platser som flygplatslounger och medlemsklubbar, som liknar öppna kontorsmiljöer, kan dra nytta av ljudmaskering. Dock har de flesta restauranger problem med höga bakgrundsljudnivåer och mycket eko. Dessa problem bör bekämpas med absorberande material.

Tillbaka till början

 

Kan ljudmaskering tillämpas i industrimiljö?

Ljudmaskering är avsedd för bullerproblem som orsakas av låga bakgrundsljudnivåer. Eftersom industrilokaler oftast kännetecknas av höga bakgrundsljudnivåer är ljudmaskering i dessa miljöer ineffektiv.

Tillbaka till början

 

Kan jag använda ljudmaskering för att åtgärda buller utomhus?

Det är svårt att kontrollera buller utomhus. Ljudmaskeringssystem är inte avsedda för installation i utomhusförhållanden då det är svårt att korrekt fördela ljudet i en sådan miljö. Fysiska barriärer kan konstrueras men kan ha en begränsad effekt beroende på vilken typ av buller som du behöver ta itu med. Landskapsarkitekter rekommenderar att du använder vattenfunktioner, såsom små fontäner, för att distrahera lyssnare.

Tillbaka till början

 

Vem ska jag kontakta för att rekommendera ljudmaskering på min arbetsplats?

Om du känner att din arbetsmiljö är obekväm på grund av buller eller brist på samtalssekretess kan du tala med din företags- eller avdelningschef om din oro. Om de skulle vilja veta mer om ljudmaskering kan de kontakta oss, eller åtminstone ta en titt på Receptet på perfekt akustik som finns i avsnittet Källor på vår webbplats.

Tillbaka till början

 

Vilken typ av support finns?

Det är viktigt att välja en ljudmaskering som stöds av proffs som på rätt sätt kan utforma systemet och ge dig kontinuerlig support när din organisation växer och förändras.

LogiSon-representanter är stolta över att inte bara kunna erbjuda en toppmodern teknologi utan också ett starkt engagemang för uteslutande nöjda kunder. Oavsett storleken på din verksamhet har de den kunskap och skicklighet som krävs för att tillgodose dina behov. Internationell täckning innebär att de kan försäkra er samma höga servicestandard oavsett var du befinner dig.

Tillbaka till början

 

Är systemet dyrt att driva och underhålla?

Omsättningshastighet och renoveringar kräver byggsystem som kan modifieras snabbt, enkelt och kostnadseffektivt.

Då de äldre analoga ljudmaskeringssystemen måste kontrolleras regelbundet förblir moderna digitala system konsekventa över tiden. Med andra ord kommer ljudmaskeringssystemet i sig inte att vara föremål för variation. Det är dock lämpligt att mäta resultat och justera systemets inställningar när:

  • Ändringar görs i lokalens fysiska utformning. Möbler, skärmväggar, tak, golv och andra faktorer påverkar maskeringsljudet oavsett hur högtalarna är installerade (t.ex. nedåtriktade och genomskärandes tak eller uppåtvända, i cirkulationsutrymmet).
  • Förflyttningar av personal och hela avdelningar sker med jämna mellanrum. När till exempel ett callcenter eller en personalavdelning flyttas till ett område som tidigare använts av redovisningspersonal kommer maskeringsbehoven sannolikt att påverkas.

Det är i stort sett garanterat att dessa typer av förändringar kommer att ske under systemets 10- till 20-åriga livslängd. Därför kan man inte bara tänka i termer av "installera och tänk inte mer på det" när det handlar om akustik.

Genom att investera i ett flexibelt system som LogiSon effektiviserar man långsiktigt underhåll. Eftersom du kan använda en kontrollpanel eller dator för att hantera inställningarna kan justeringar göras på några minuter. LogiSon ljudmaskeringssystemet är också billig i drift. En installation på 13 500 kvadratmeter använder samma energi som en traditionell glödlampa.

Tillbaka till början

 

Kan jag utöka eller flytta systemet?

LogiSon ljudmaskeringssystem kan på ett enkelt sätt byggas ut eller flyttas.

Tillbaka till början

 

Frågor och svar

Verktygslåda

Även om ljudmaskering har använts inom handeln i årtionden är många människor fortfarande ovetande om denna teknik.