Juridisk information

Juridisk information

1. Användarvillkor

Det följande är villkoren i ett bindande avtal mellan dig och K.R. MOELLER ASSOCIATES LTD, liksom mellan dig och dess dotterbolag och samarbetspartners ("KRM"). Genom att gå in på, bläddra och/eller använda webbplatsen bekräftar du att du har läst, förstått och går med på att följa alla villkor och noteringar som ingår i eller refereras till i dessa Användarvillkor. Vänligen läs dem noga. Du accepterar vidare att följa ytterligare villkor som kan komma att gälla dig när du får tillgång till, tittar på och/eller använder den här webbplatsen oavsett om de finns på den här webbplatsen eller i ett separat avtal med KRM. I händelse av konflikt mellan dessa Användarvillkor och sådana ytterligare villkor, ska sådana ytterligare villkor gälla den berörda konflikten. KRM förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande uppdatera eller revidera dessa Användarvillkor och att lägga upp sådana uppdaterade eller reviderade Användarvillkor på den här webbplatsen. Om du inte accepterar dessa Användarvillkor ska du inte använda denna webbplats. Vänligen läs Användarvillkoren med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Din fortsatta användning av den här webbplatsen innebär att du accepterar de förändringar i Användarvillkoren som kan komma att publiceras.

2. Sekretess

Från tid till annan kan du bli ombedd att lämna över personlig information till KRM. Sådan personlig information omfattas av KRM:s Sekretesspolicy. Om du vill läsa KRM:s sekretesspolicy finns den på följande länk. Du accepterar att KRM, om de anser att det är rimligt, kan komma att förmedla dina personuppgifter till någon av sina lokala LogiSon-representanter.

3. Information och länkar kopplade till tredje part

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser tillhörande tredje part ("Länkade webbplatser"), och den kan innehålla information erhållen från tredje part ("Information från tredje part"). Länkade webbplatser och Information från tredje part står inte under KRM:s kontroll och KRM är inte på något sätt ansvarig för innehållet på någon Länkad webbplats eller Information från tredje part, inklusive men inte begränsat till korrekthet, respekterande av copyright, följande av lagar och regler om anständighet, länkar eller andra aspekter av de Länkade webbplatserna. KRM är inte ansvarig för någon form av vidarebefordran från någon av de Länkade webbplatserna, inte heller är KRM ansvarig för om den Länkade webbplatsen inte fungerar. KRM tillhandahåller länkar och information endast som en service till dig och att en Länkad webbplats eller Information från tredje part finns på webbplatsen innebär inte att KRM står för informationen eller att KRM har något samarbete med dess aktörer. Du är ansvarig för att läsa och följa de integritetsregler och användarvillkor som gäller för de Länkade webbplatserna.

All handel med tredje part som görs genom webbplatsen eller genom de Länkade webbplatserna, inklusive leverans och betalning för varor och tjänster samt andra villkor, garantier eller framställningar i anslutning till sådan handel, är helt och hållet mellan dig och tredje part. KRM ska inte vara ansvarig för någon del av sådana affärer.

4. Dina skyldigheter i samband med användning 

När du använder någon service som erbjuds på den här webbplatsen åtar du dig att: (a) tillhandahålla sanningsenlig och aktuell information om dig själv och att fylla i all information som efterfrågas på webbplatsen (den information som kallas "Personuppgifter"); och (b) fortlöpande och snabbt uppdatera dina Personuppgifter så att de förblir sanningsenliga, korrekta, aktuella och kompletta. Om du tillhandahåller någon information som är osann, felaktig, inaktuell eller inkomplett, eller om KRM har rimlig anledning att misstänka att informationen är osann, felaktig, inaktuell eller inkomplett, har KRM rätt att tillfälligt stänga av eller avsluta den service som KRM tillhandahåller till dig samt att stänga av dig från all användning av KRM:s service (eller del därav) tillfälligt eller för all framtid.

Du är ansvarig för alla dina aktiviteter när du använder någon tjänst som KRM tillhandahåller, inklusive och utan begränsningar till åtkomsten av material på Internet (även om det är en lösenordsskyddad webbplats) och användandet av e-post. Alla sådana aktiviteter sker på egen risk. Du ska inte använda den här webbplatsen eller någon service tillhandahållen av KRM genom webbplatsen på ett sätt eller i något syfte som motsäger dessa Användarvillkor och inte heller tillåta någon annan att använda den. I händelse av att du använder andra nätverk eller datorresurser, samtycker du till att följa deras respektive användarregler. Du är ansvarig för alla aktiviteter som sker via ditt lösenord eller konto, och kommer därför att hemlighålla hålla ditt/dina lösenord. Du kommer omedelbart att meddela oss om all eventuell obehörig användning av ditt lösenord eller konto eller om andra eventuella brott mot säkerheten. Du får inte störa webbplatsens funktioner, försöka få tag i någon annan användares lösenord eller på annat sätt agera för att störa andra användares användning av webbplatsen. Inte heller får du lägga upp eller sprida något datorprogram som skadar, på ett skadligt sätt stör, i hemlighet stoppar eller samlar in något system, några data eller några personuppgifter.

När du besöker den här webbplatsen eller skickar e-post till KRM, kommunicerar du elektroniskt med KRM och du accepterar att få meddelanden från KRM elektroniskt. KRM kommer att kommunicera med dig via e-post eller genom att publicera meddelanden på denna webbplats. Du accepterar att alla avtal, meddelanden, utlämnanden och annan information som KRM skickar dig elektroniskt uppfyller alla lagliga krav om att sådan information är skriftlig. All feedback som du ger ska anses vara icke-konfidentiell.

KRM gör inte anspråk på äganderätt till det material som du på olika sätt lämnar till KRM. Genom att publicera, ladda upp, mata in, tillhandahålla eller skicka sådant material ger du dock KRM och eventuella nödvändiga underlicenstagare tillåtelse att använda ditt överlämnade material i samband med drivandet av deras företagsverksamhet, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att: kopiera, distribuera, överföra, offentligt visa, offentligt framföra, reproducera, ändra, översätta och omformatera ditt överlämnade material, samt att publicera ditt namn och all kontaktinformation du samtycker till i samband med överlämnandet av ditt material. Ingen ersättning kommer att betalas avseende KRM:s användning av ditt överlämnade material, som anges häri. KRM har ingen skyldighet att publicera eller använda något material som du tillhandahåller och KRM kan ta bort allt sådant material när som helst efter eget gottfinnande. Genom att anslå, ladda upp, skicka in, erbjuda eller lägga upp ditt material garanterar du och är ansvarig för att du äger eller på annat sätt kontrollerar rättigheterna till ditt material som det beskrivs i den här sektionen. Det inkluderar utan begränsning alla de nödvändiga rättigheter som du behöver för att ha rätt att erbjuda, anslå, ladda upp, skicka in eller lägga upp materialet. Oaktat ovanstående kommer alla förslag, förbättringar eller förändringar av KRM:s produkter och tjänster ("Förbättringar") som du eller någon som agerar för dig, inklusive dina anställda, gör att tillhöra KRM utan vidare hänsyn till dig oavsett om sådana Förbättringar inkorporeras bland KRM:s produkter och tjänster eller inte.

5. Förbjuden användning

Du får inte använda den här webbplatsen och/eller KRM:s tjänster på något sätt som kan skada, inaktivera, överlasta eller försämra den här webbplatsen och/eller någon av KRM:s tjänster (eller nätverket kopplat till sådana webbplatser eller tjänster) eller störa någon annans användande eller nöje av den här webbplatsen och/eller KRM:s tjänster. Du får inte genom att hacka, knäcka lösenord eller på annat sätt försöka få otillåtet tillträde till den här webbplatsen och/eller till någon av KRM:s tjänster, till andra konton, datorsystem eller nätverk kopplade till den här webbplatsen. Du får inte skaffa eller försöka få tillgång till material eller information på något sätt som inte avsiktligt har gjorts tillgängligt för dig via den här webbplatsen.

KRM förbehåller sig rätten att närsomhelst vidarebefordra den information som KRM bedömer nödvändig för att följa tillämpliga lagar och förordningar eller om rättsprocesser och statliga förfrågningar så kräver, vidare förbehåller KRM sig rätten att efter eget omdöme redigera, vägra att anslå och att ta bort information och material i sin helhet eller delar därav.

6. Icke-kommersiell användning

Tillgång till denna webbplats är endast avsedd för personligt bruk. Du får inte modifiera, kopiera, distribuera, vidarebefordra, anslå, uppträda med, återbilda, publicera, licensiera, vidareutveckla, överföra eller sälja någon information, programvara, produkt eller tjänst från den här webbplatsen i något offentligt, kommersiellt eller arbetsrelaterat syfte utan KRM:s föregående uttryckligen skriftliga tillstånd.

7. Internationell användning

Eftersom det är möjligt att komma åt den här webbplatsen globalt, inte endast från USA eller Kanada, gör du det på eget initiativ och du är ansvarig för att följa lokala regler, lagar och förordningar inklusive de som reglerar överföring av teknisk data till eller från Kanada eller det land där du befinner dig.

Oaktat ovanstående, ger KRM inga garantier för att materialet som det presenteras på webbplatsen är lämpligt eller tillgängligt för användning på platser utanför USA eller Kanada och det är förbjudet att använda materialet från platser där innehållet är olagligt.

8. Nedladdningar

Allt innehåll och all programvara (om sådan finns) som görs tillgänglig för visning och/eller nedladdning i anslutning till den här webbplatsen, inklusive och utan begränsning till text, ljud, grafik, användargränssnitt, visuella gränssnitt, fotografier, bilder, varumärken, logor, ljud, musik, konstverk och datorkoder men med undantag för innehåll och/eller programvara som kan göras tillgänglig av slutanvändare genom en Kommunikationstjänst, ("Programvara") ägs, kontrolleras och licensieras av eller till KRM, och är KRM:s och/eller dess leverantörers copyrightskyddade arbete som skyddas av copyrightlagar och internationella avtalsvillkor. Din användning av Programvaran styrs av villkoren i programvarans licensavtal som, om det finns, följer med eller är inkluderat i Programvaran ("Licensavtal"). Du får inte installera eller använda någon programvara som åtföljs av eller inkluderar ett Licensavtal om du inte först accepterar villkoren i Licensavtalet.

I händelse av att en Programvara inte åtföljs av ett licensavtal, ska den omfattas av villkoren i KRM:s Programvarulicensavtal.

Du åtar dig ytterligare att inte ladda ner något innehåll eller någon programvara utan att följa alla tillgängliga lagar och förordningar, och du garanterar att du inte kommer att ladda ner något innehåll eller någon programvara som är förbjuden enligt lokala lagar.

9. Inköp

Genom att handla från KRM på den här webbplatsen åtar du dig att följa villkoren i KRM:s Slutanvändaravtal eller KRM:s Köpevillkor där de är tillämpliga, liksom du åtar dig att följa de övriga villkor som du godkänner när du gör ditt köp. Du åtar dig även att inte köpa något från den här webbplatsen utan att följa alla tillämpliga lagar och förordningar, och du garanterar att du inte kommer att göra något inköp från den här webbplatsen om sådant inköp är förbjudet enligt lokala lagar. Du bekräftar att alla inköp du gör från den här webbplatsen endast är för din interna eller personliga användning och inte för återförsäljning eller export, om du inte är en auktoriserad återförsäljare för KRM.

10. Friskrivning från garantier

ALLT MATERIAL, ALL INFORMATION, PROGRAMVARA, ALLA PRODUKTER, TJÄNSTER OCH ANNAT INNEHÅLL SOM FINNS PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN ELLER SOM TILLHANDAHÅLLS AV EN LÄNKAD WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS TILL DIG "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI ELLER VILLKOR, OAVSETT OM DET UTTRYCKLIGEN STÅR SÅ, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER HANDELSVILLKOR, ANPASSNING FÖR VISST SYFTE, TITEL, BROTTSFÖREBYGGANDE, SÄKERHET ELLER KORREKTHET. KRM HAR GJORT RIMLIGA FÖRSÖK ATT ANSLÅ UPPDATERAD OCH KORREKT INFORMATION PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN; OAVSETT DETTA TAR KRM INGET SOM HELST ANSVAR FÖR FEL, UTELÄMNADE DELAR ELLER FELAKTIGHETER I INFORMATIONEN SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KAN KRM HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGRA FÖRLUSTER ELLER SKADOR ORSAKADE AV ATT DU FÖRLITAR DIG PÅ INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLITS GENOM DEN HÄR WEBBPLATSEN. DET ÄR DITT ANSVAR ATT UTVÄRDERA OM DEN INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS ÄR KORREKT, KOMPLETT OCH ANVÄNDBAR OCH DU ANVÄNDER DIG AV INFORMATION FRÅN DEN HÄR WEBBPLATSEN HELT PÅ EGEN RISK. I EN DEL JURISDIKTIONER ÄR DET INTE TILLÅTET ATT UTESLUTA VISSA GARANTIER SÅ DET KAN FÖREKOMMA ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG.

11. Ansvarsbegränsning

DU ACCEPTERAR UTTRYCKLIGEN ATT KRM INTE SKA VARA ANSVARIG FÖR OBEHÖRIG TILLGÅNG TILL ELLER ÄNDRING AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER INFORMATION, NÅGOT MATERIAL ELLER NÅGRA UPPGIFTER SOM SKICKATS ELLER MOTTAGITS ELLER INTE SKICKATS ELLER INTE MOTTAGITS, ELLER NÅGRA TRANSAKTIONER SOM GENOMFÖRTS VIA DENNA WEBBPLATS.

INTE I NÅGOT FALL SKA KRM HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGON SPECIELL, OAVSIKTLIG ELLER INDIREKT SKADA OCH INTE HELLER FÖR SKADESTÅND ELLER PÅFÖLJANDE SKADA AV NÅGOT SLAG, ELLER FÖR NÅGON SLAGS SKADA OAVSETT OM DET ÄR INOM KONTRAKT, ÅTALBART ELLER PÅ ANNAT SÄTT STRAFFBART (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING RESULTATET AV: (1) ATT MAN HAR FÖRLITAT SIG PÅ PRESENTERAT MATERIAL, (2) KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGSGODS, (3) FÖRLUSTER, (4) FÖRSENINGAR ELLER AVBRUTNA AFFÄRER, (5) OCH VILKET SOM HELST ANSVAR SOM KOMMER AV ELLER I ANSLUTNING TILL ANVÄNDANDET AV, ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA DEN HÄR WEBBPLATSEN OAVSETT OM KRM HAR BLIVIT VARNADE FÖR SÅDANA SKADOR.

12. Skadeersättning

I enlighet med KRM:s rimliga begäran, åtar du dig att försvara, gottgöra och hålla KRM och dess anställda, underleverantörer och representanter skadeslösa från alla skadeståndskrav, andra krav och utgifter inklusive advokatkostnader som kommer från din användning eller missbruk av den här webbplatsen, din uppkoppling till den här webbplatsen och/eller KRM:s tjänster eller är ett resultat av att du inte följer dessa Användarvillkor eller bryter mot tredje parts rättigheter. KRM förbehåller sig rätten att på egen bekostnad överta det exklusiva försvaret av och kontrollen över något skadeersättningskrav på dig, i vilket fall du åtar dig att samarbeta med KRM för att hävda tillgängligt försvar.

13. Innehåll som KRM erhållit från dig

Genom att anslå, ladda upp, skicka in, erbjuda eller lägga upp någon information på den här webbplatsen accepterar du att KRM samlar in sådan information och du ger KRM och dess dotterbolag och nödvändiga underlicenstagare tillåtelse och en global rättighetsfri tillåtelse att använda sådan upplagd information i anslutning till den här webbplatsens drivande och KRM:s affärer inklusive utan begränsningar den globala rättighetsfria rätten att kopiera, distribuera, vidarebefordra, publicera, visa, offentligt uppträda med, reproducera, redigera, översätta och omformatera din upplagda information och att publicera ditt namn och den kontaktinformation som du godkänner i anslutning till din upplagda information. Ingen ersättning kommer att betalas avseende användningen av dina lämnade uppgifter. KRM har ingen skyldighet att publicera eller använda någon av den information du tillhandahåller och KRM kan ta bort sådan information när som helst efter eget gottfinnande. KRM gör inte anspråk på äganderätt till någon av den information som du lämnar till KRM, om inget annat anges. Oaktat det föregående, kommer alla Förbättringar som gjorts av dig eller någon som handlar på dina vägnar, inklusive dina anställda, ägas av KRM utan ytterligare hänsyn till dig, oavsett om sådana Förbättringar införlivas i KRM:s produkter och tjänster.

I händelse av att du skickar personlig information till KRM i förtroende genom denna webbplats samtycker du till KRM får samla in, bearbeta, överföra och offentliggöra sådan information för KRM:s interna bruk och särskilt de ändamål som anges på webbplatsen vid begärandet av sådan information eller i KRM:s Sekretesspolicy. KRM kommer att göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att hålla sådana personuppgifter konfidentiella och får inte lämna ut sådana personuppgifter till någon tredje part, med följande undantag: (a) i förtroende och för att underlätta tillhandahållandet av produkter och tjänster till dig, (b) i den utsträckning som krävs enligt lag, eller (c) i enlighet med KRM:s Sekretesspolicy.

14. Immateriella rättigheter

LogiSon är ett registrerat varumärke som tillhör 777.388 Ontario Limited och används under licens av KRM. Alla andra varumärken, servicemärken och logotyper som används och visas på den här webbplatsen är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör KRM. Den ovan nämnda varumärkena och utstyrselmärken (trade dress) får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst som inte har godkänts av KRM, eller på något sätt som kan orsaka förvirring bland kunder eller på något sätt som nedvärderar eller misskrediterar 777.388 Ontario Limited eller KRM. Alla andra produktmärken som inte ägs av 777.388 Ontario Limited eller KRM som visas på denna webbplats tillhör sina respektive ägare, som kanske eller kanske inte har anknytning till eller är anslutna till, eller sponsrade av 777.388 Ontario Limited eller KRM.

Varken du eller någon som agerar i ditt ställe, inklusive dina anställda, tillskrivs några immateriella eller andra rättigheter, inklusive för patent, design, varumärke, copyright eller företagshemligheter i anslutning till innehållet på den här webbplatsen, inklusive och utan begränsningar till programvara och information, förutom om annat uttryckligen har avtalats i en tillämplig licens eller om annat har överenskommits i något skriftligt avtal som du ingått med KRM. Eventuella överlåtanden som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles.

KRM har upphovsrätt till allt innehåll på denna webbplats. Alla rättigheter förbehållna.

15. Ändringar av tillhandahållna tjänster

KRM förbehåller sig rätten att när som helst och från tid till annan ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, de tjänster (inklusive e-tjänster) som tillhandahålls via denna webbplats (eller någon del därav) med eller utan förvarning, eller i enlighet med villkoren i ditt separata skriftliga avtal med KRM. Du samtycker till att KRM inte är ansvarig inför dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller upphörande av sådana tjänster.

16. Övrigt

Alla krav, tillkännagivanden, meddelanden och rapporter som krävs enligt dessa användarvillkor, inklusive tillkännagivanden om intrång i din upphovsrätt, ska vara skriftliga och antingen skickas via fax med sändningskvitto till det nummer som anges nedan eller personligen levereras eller skickas med snabbgående post och tillförlitligt postföretag (förbetalda fraktkostnader) till KRM på adressen som anges nedan:

3-1050 Pachino Court
Burlington, Ontario, L7L 6B9, Canada
Fax: 905.332.8480

17. Allmänna bestämmelser

Detta avtal regleras av lagarna i provinsen Ontario, Kanada, utan hänsyn till lagvalsregler, och du samtycker till att underkasta sig den exklusiva behörigheten som domstolarna i provinsen Ontario, Kanada innehar. Parterna är uttryckligen överens om att varken FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor eller den amerikanska lagen Uniform Computer Information Transactions Act ska tillämpas på dessa användarvillkor eller på några som helst avtal om varor eller tjänster som erhållits genom denna webbplats. Inga joint ventures, kompanjonskap, anställningar eller agentförhållanden finns mellan dig och KRM som en följd av detta avtal eller användning av denna webbplats och/eller KRM:s tjänster. KRM:s prestationer med hänsyn till detta avtal omfattas av gällande lagar och juridiska processer, och ingenting i detta avtal är ett undantag till KRM:s rätt att följa domstolsbeslut och statliga och rättsliga begäranden eller krav gällande din användning av denna webbplats, KRM:s tjänster eller information som tillhandahållits eller samlas in av KRM med avseende på sådan användning. Om någon del av detta avtal bedöms vara ogiltig eller ogenomförbar enligt tillämplig lag, inklusive, men inte begränsat till, garantifriskrivningar och ansvarsbegränsningar som redovisas ovan, så ska den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen anses vara ersatt av en giltig, verkställbar bestämmelse som på bästa sätt överensstämmer med syftet med den ursprungliga bestämmelsen och resten av avtalet ska fortsätta att gälla. Om inget annat anges häri, utgör detta avtal hela avtalet mellan dig och KRM avseende denna webbplats och KRM:s tjänster och det ersätter alla tidigare eller samtida, elektroniska, muntliga eller skrivna, överenskommelser och avtal mellan dig och KRM avseende denna sida och KRM:s tjänster. En tryckt version av detta avtal och av alla eventuella meddelanden i elektronisk form ska vara tillåtna vid rättsliga eller administrativa förfaranden som bygger på eller är knutna till detta avtal i samma omfattning och på samma villkor som andra affärsdokument och register som ursprungligen tagits fram och förvarats i tryckt form. Det är parternas uttyckliga vilja att detta avtal och alla tillhörande dokument har utarbetats på engelska.