Informacje prawne

Informacje prawne

1. Regulamin użytkowania

W niniejszym tekście znajdują się postanowienia umowy prawnej między Tobą a spółką KR Moeller Associates Ltd., działającą w imieniu własnym i na rzecz swoich spółek zależnych i stowarzyszonych (zwanych dalej łącznie „KRM"). Poprzez odwiedzanie, przeglądanie i/lub korzystanie z tej witryny użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się przestrzegać i stosować się do wszystkich zasad, warunków i uwag zawartych lub przywoływanych w niniejszym regulaminie użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich dodatkowych zasad, które mogą mieć zastosowanie na skutek odwiedzania, przeglądania i / lub korzystania z tej witryny internetowej. Zasady te mogą być przedstawione w witrynie lub wynikać z innej umowy zawartej z KRM. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między niniejszym regulaminem użytkowania i innymi zasadami szczegółowymi, pierwszeństwa mają uzgodnienia szczegółowe. KRM zastrzega sobie prawo do zaktualizowania lub zmiany niniejszego regulaminu użytkowania według własnego uznania oraz do publikowania takich zmian w witrynie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu użytkowania, prosimy o nie korzystanie z tej witryny internetowej. Prosimy o regularne sprawdzanie, czy w regulaminie użytkowania nie wystąpiły zmiany. Korzystanie z witryny internetowej po opublikowaniu zmian w regulaminie użytkowania jest równoznaczne z zaakceptowaniem takich zmian.

2. Ochrona prywatności

KRM może zapytać o podanie danych o charakterze osobowym. Do tych danych firma KRM stosuje zasady zamieszczone w polityce prywatności. Aby wyświetlić politykę prywatności KRM, kliknij następujący odnośnik. Jeżeli w opinii KRM wystąpi uzasadniona potrzeba, dane osobowe mogą zostać udostępnione lokalnym przedstawicielom LogiSon, na co wyrażasz zgodę.

3. Informacje i odnośniki osób trzecich

W witrynie mogą znajdować się odnośniki do stron internetowych osób trzecich (zwanych dalej „stronami zalinkowanymi") oraz informacje uzyskane od osób trzecich (zwane dalej „informacjami osób trzecich"). KRM nie ma wpływu na strony zalinkowane ani na informacje osób trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za treść jakichkolwiek stron zalinkowanych ani za informacje osób trzecich, w tym za ich dokładność, przestrzeganie praw autorskich, legalność, dobre obyczaje, dalsze odnośniki lub jakiekolwiek inne aspekty tych stron. KRM nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie formy transmisji danych pochodzące z jakichkolwiek stron zalinkowanych ani za prawidłowe działanie tych stron. KRM prezentuje odnośniki (linki) i informacje tylko dla wygody, a zamieszczenie jakiegokolwiek odnośnika lub jakiejkolwiek informacji osób trzecich nie oznacza popierania przez KRM danej witryny ani żadnych powiązań z jej administratorem. Wszelkie ryzyko korzystania z zalinkowanych stron oraz odpowiedzialność za zapoznanie się z regulaminami i zasadami na nich zamieszczonymi leży po stronie użytkownika.

Wszelkie transakcje z podmiotami trzecimi, prowadzone za pośrednictwem zalinkowanych stron, w tym kupno oraz płatności za towary i usługi oraz wszelkie inne zasady, warunki, gwarancje i oświadczenia związane z takimi transakcjami, prowadzone są na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność bezpośrednich uczestników. KRM nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do takich transakcji.

4. Obowiązki użytkownika

W związku z korzystaniem z jakichkolwiek usług dostarczanych na niniejszej stronie użytkownik wyraża zgodę na: (a) podanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i pełnych informacji o sobie w odpowiedzi na wyświetlone zapytanie (zwanych dalej „danymi osobowymi"); oraz (b) na utrzymywanie danych osobowych w formie zgodnej z prawdą, dokładnej, aktualnej i kompletnej i niezwłoczne ich aktualizowanie. W przypadku podania danych nieprawdziwych, niedokładnych, nieaktualnych lub niekompletnych, lub jeżeli KRM ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że podane informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, KRM ma prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia wszelkich usług oraz do odmowy korzystania z wszelkich usług KRM (lub ich części) obecnie lub w przyszłości.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w oparciu o dowolną usługę świadczoną przez KRM, np. dostęp do materiałów w internecie (w tym na stronach chronionych hasłem) oraz za korzystanie z poczty elektronicznej. Wszystkie te działania podejmowane są na własne ryzyko użytkownika. Zabrania się używać lub zezwalać innym na korzystanie z tej witryny oraz z jakichkolwiek usług świadczonych przez KRM za jej pośrednictwem w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem użytkowania lub w celu sprzecznym z tymże regulaminem. Przejście z niniejszej witryny do innych sieci lub zasobów informatycznych oznacza wyrażenie zgody przez użytkownika na przestrzeganie odpowiednich zasad użytkowania tych zasobów. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania wykonywane przy użyciu hasła lub konta użytkownika oraz za zabezpieczenie poufności swojego hasła. Użytkownik ma obowiązek powiadomić niezwłocznie o jakimkolwiek nieuprawnionym użyciu hasła lub konta lub innym naruszeniu bezpieczeństwa. Zabrania się zakłócania funkcjonowania witryny, usiłowania uzyskania hasła innego użytkownika oraz wszelkich działań przeszkadzających innym użytkownikom w korzystaniu z witryny. Zakazane jest umieszczanie w witrynie oraz rozpowszechnianie kodu komputerowego powodującego uszkodzenie, niekorzystną ingerencję, przechwycenie lub kradzież systemu, danych lub informacji osobistych.

Odwiedzając witrynę oraz wysyłając wiadomość e-mail do KRM użytkownik komunikuje się z KRM drogą elektroniczną, a tym samym wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich wiadomości od KRM drogą elektroniczną. KRM będzie kontaktować się z użytkownikiem za pomocą wiadomości e-mail lub poprzez zamieszczenie informacji w witrynie. Użytkownik wyraża zatem zgodę, aby wszystkie uzgodnienia, powiadomienia, oświadczenia i inne wiadomości przekazywane mu elektronicznie przez KRM były traktowane jako pisemne, gdy jest to prawnie wymagane. Wszelkie informacje od użytkowników witryny są traktowane jako poufne.

KRM nie rości sobie żadnych praw do materiałów dostarczanych przez użytkowników witryny. Jednakże zamieszczanie, przesyłanie, wprowadzanie, dostarczanie i publikowanie takich materiałów oznacza udzielenie zgody przez użytkownika dla KRM, wraz z wszelkimi niezbędnymi posiadanymi prawami do materiałów, na korzystanie z zamieszczonych treści w związku z prowadzeniem działalności, w tym przekazanie posiadanych praw do: kopiowania, rozpowszechniania, przesyłania, publicznego odtwarzania, publicznego wykonywania, reprodukowania, edytowania, tłumaczenia i formatowania dostarczonego materiału; jak również wyrażenie zgody na opublikowanie nazwy i danych kontaktowych użytkownika w związku z przesłanym materiałem. KRM może korzystać z materiałów otrzymanych w wyżej wymieniony sposób bez jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytułu. KRM nie ma obowiązku publikowania ani korzystania z jakichkolwiek materiałów dostarczonych przez użytkowników, a ponadto ma prawo do usuwania takich materiałów w dowolnym czasie i według własnego uznania. Poprzez zamieszczanie, przesyłanie, wprowadzanie, dostarczanie lub publikowanie materiałów użytkownik gwarantuje, i oświadcza, że jest pełnoprawnym właścicielem lub w inny sposób posiada wszystkie prawa do nich, jak opisano w tym punkcie, a w szczególności wszelkie prawa niezbędne do publikowania, zamieszczania, przesyłania, wprowadzania lub dostarczania tych materiałów. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień wszelkie sugestie, propozycje ulepszeń lub modyfikacji produktów i usług KRM (zwane dalej „usprawnieniami"), dokonywane przez użytkownika lub przez osoby działające w jego imieniu, w tym przez jego pracowników, przechodzą na własność KRM, a użytkownikowi nie przysługują żadne prawa z tego tytułu, nawet jeżeli takie usprawnienia zostaną wdrożone do produktów i usług.

5. Niedozwolone użycie

Zakazane jest używanie witryny i / lub usług KRM w jakikolwiek sposób, który mógłby spowodować uszkodzenie, wyłączenie, przeciążenie lub osłabienie działania witryny i / lub jakichkolwiek usług KRM (lub sieci podłączonych do tej witryny lub usług), jak również przeszkadzanie w korzystaniu i odwiedzaniu tej witryny przez osoby trzecie, w tym przeszkadzanie w świadczeniu usług. Zakazane jest podejmowanie prób uzyskania nieupoważnionego dostępu do niniejszej witryny i / lub do dowolnej usługi świadczonej przez KRM, kont pozostałych użytkowników, systemów lub sieci komputerowych podłączonych do tej witryny, poprzez hacking, analizowanie haseł lub innymi sposobami. Zakazane jest usiłowanie uzyskania jakichkolwiek materiałów lub informacji używając metod innych, niż celowe udostępnienie ich za pośrednictwem tej witryny.

KRM zastrzega sobie prawo do ujawniania, w dowolnym momencie, wszelkich informacji, jakie uzna za konieczne w celu spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procedur prawnych lub rządowych, oraz prawo do edytowania, odmowy zamieszczenia lub usunięcia wszelkich otrzymanych informacji lub materiałów, w całości lub w części, według własnego uznania.

6. Zakaz użytkowania komercyjnego

Dostęp do witryny jest udzielany wyłącznie dla celów niekomercyjnych. Zabrania się modyfikowania, kopiowania, rozpowszechniania, transmitowania, wyświetlania, reprodukowania, publikowania, udzielania licencji, tworzenia dzieł pochodnych, przenoszenia lub sprzedawania jakichkolwiek informacji, oprogramowania, produktów lub usług, uzyskanych za pośrednictwem niniejszej witryny, w celach publicznych, komercyjnych lub biznesowych, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody KRM.

7. Użytkowanie międzynarodowe

Ponieważ ta witryna dostępna jest również za granicą, użytkownicy odwiedzający ją z lokalizacji innych niż Stany Zjednoczone i Kanada robią to z własnej inicjatywy i ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących miejscowo przepisów nadzoru, przepisów ustawowych i wykonawczych, w tym odnoszących się do udostępniania informacji technicznych do Kanady, z Kanady oraz do kraju, w którym przebywają i z tego kraju. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień KRM nie gwarantuje, że materiały dostępne na tej stronie będą miały zastosowanie lub będą odpowiednie do użytku poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, a dostęp do treści z terytoriów, gdzie ich treść jest nielegalna, jest zakazany.

8. Pliki do pobrania

Wszelkie treści i oprogramowanie, które są lub zostaną udostępnione do przeglądania i / lub pobierania za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej, m.in.: nagrania dźwiękowe, tekst, grafika, interfejsy użytkownika, interfejsy wizualne, fotografie, obrazy, znaki towarowe, logo, muzyka, grafika i kod komputerowy (zwane dalej łącznie „oprogramowaniem"), z wyłączeniem treści i / lub oprogramowania, które mogą być udostępniane przez użytkowników końcowych za pośrednictwem usługi komunikacyjnej, są własnością lub są w posiadaniu na podstawie licencji przez KRM. Prawa autorskie do takiego oprogramowania posiada KRM i / lub dostawcy KRM. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim oraz postanowieniami umów międzynarodowych. Korzystanie z oprogramowania podlega warunkom umowy licencyjnej oprogramowania (zwanej dalej „umową licencyjną"), o ile taka umowa została dołączona do oprogramowania. W celu zainstalowania oraz używania oprogramowania, do którego dołączona jest umowa licencyjna, należy wyrazić zgodę na zastosowanie umowy licencyjnej.

Jeżeli do oprogramowanie nie jest dołączona umowa licencyjna, to w jego zakresie obowiązuje umowa licencyjna dla oprogramowania KRM.

Użytkownik zobowiązuje się, że w przypadku pobrania treści lub oprogramowania, będzie spełniał wszystkie mające zastosowania wymagania nadzorcze, prawne i regulacyjne, oraz gwarantuje, że nie będzie pobierał żadnych treści ani oprogramowania, których pobieranie jest zakazane na mocy obowiązujących miejscowo przepisów prawa.

9. Kupno

Poprzez dokonanie jakiegokolwiek zakupu od KRM za pośrednictwem tej witryny internetowej użytkownik zawiera umowę użytkownika końcowego KRM oraz w odnośnych przypadkach umowę zakupu KRM, przy czym mogą mieć zastosowanie inne umowy i regulaminy, na które użytkownik wyrazi zgodę w trakcie dokonywania zakupu. Użytkownik zobowiązuje się do niedokonywania jakichkolwiek zakupów za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej, które naruszałyby obowiązujące go przepisy prawa, w tym przepisy obowiązujące miejscowo. Wszystkie zakupy dokonane za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej, o ile kupujący nie jest upoważnionym dystrybutorem KRM, przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego lub osobistego, a nie w celu odsprzedaży lub wywozu.

10. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

WSZELKIE MATERIAŁY, INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY, USŁUGI I POZOSTAŁA TREŚĆ, ZAMIESZCZONA W NINIEJSZEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ LUB POZYSKANA ZA JEJ POŚREDNICTWEM, JEST DOSTARCZANA W STANIE TAKIM, JAKIM JEST, BEZ ŻADNEJ DODATKOWEJ GWARANCJI ANI RĘKOJMI, WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ, M.IN. BEZ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, BEZ GWARANCJI W ZAKRESIE WŁASNOŚCI, LEGALNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I DOKŁADNOŚCI. KRM DOKŁADA WSZELKICH UZASADNIONYCH STARAŃ, ABY INFORMACJE ZAMIESZCZANE W NINIEJSZEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ BYŁY AKTUALNE I DOKŁADNE, JEDNAK KRM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY, ZANIEDBANIA CZY NIEDOKŁADNOŚCI. KRM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE STRATY ANI SZKODY SPOWODOWANE WYKORZYSTANIEM INFORMACJI UZYSKANYCH W NINIEJSZEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ. OCENA DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI I PRZYDATNOŚCI JAKICHKOLWIEK INFORMACJI UZYSKANYCH W NINIEJSZEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ NALEŻY DO UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH ISTNIEJĄ PRAWNE OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH Z WW. GWARANCJI, W ZWIĄZKU Z TYM POWYŻSZE OGRANICZENIA I WYKLUCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W TYCH MIEJSCACH.

11. Ograniczenie odpowiedzialności

UŻYTKOWNIK JEDNOZNACZNIE ZWALNIA KRM Z JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP LUB ZMIANĘ DANYCH I INFORMACJI, KTÓRE WYSYŁA, ODBIERA ZA BĄDŹ USIŁUJE WYSŁAĆ LUB ODEBRAĆ ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, JAK RÓWNIEŻ Z ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z NIEUPOWAŻNIONYM DOSTĘPEM LUB MODYFIKACJĄ TRANSAKCJI ZAWIERANYCH ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ. W ŻADNYM WYPADKU KRM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, KARNE ANI WTÓRNE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, ANI ZA ŻADNE INNE SZKODY, W RAMACH ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ I DELIKTOWEJ, (M.IN. NASTĘPUJĄCE W WYNIKU: (1) UŻYCIA PREZENTOWANYCH MATERIAŁÓW, (2) BRAKU TOWARÓW, (3) UTRATY ZYSKÓW, (4) OPÓŹNIEŃ LUB PRZERWANIA DZIAŁALNOŚCI FIRMY, (5) JAKICHKOLWIEK TEORII ODNOŚNIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NASTĘPCZEJ LUB ZWIĄZANEJ Z UŻYCIEM LUB Z BRAKIEM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, NAWET GDY KRM NIE UPRZEDZA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.)

12. Odszkodowanie

W przypadku otrzymania uzasadnionego żądania KRM, użytkownik zobowiązuje się zabezpieczać interesy KRM i jej pracowników, podwykonawców oraz kadry zarządzającej przed szkodą, stratą, zobowiązaniami, roszczeniami i kosztami oraz zrekompensować i zwrócić wszelkie takie koszty i straty. Dotyczy to m.in. kosztów obsługi prawnej, które wynikają z niewłaściwego użycia niniejszej witryny internetowej i / lub usług świadczonych przez KRM, naruszeń regulaminu lub jakichkolwiek praw osób trzecich. KRM zastrzega sobie prawo do przejęcia wyłącznej obrony i nadzorowania we wszelkich kwestiach, w których użytkownik miałby zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej wobec osób trzecich, a użytkownik będzie współpracować z KRM w celu umożliwienia jak najlepszej obrony.

13. Treści przesyłane przez użytkownika do KRM

Poprzez zamieszczanie, przesyłanie, wprowadzanie, publikowanie lub przekazywanie wszelkich informacji w niniejszej witrynie internetowej użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie przez KRM tych informacji i przyznaje KRM, jej spółkom zależnym i odpowiednim licencjobiorcom prawo i nieodpłatną globalną licencję do korzystania z takich informacji w związku z działaniem niniejszej witryny oraz z działalnością spółki, zrzekając się ewentualnego prawa do wynagrodzenia z tego tytułu. Upoważnienie takie obejmuje m.in.: kopiowanie, rozpowszechnianie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, reprodukowanie, edytowanie, tłumaczenie i zmianę formatu informacji. Przesyłając dane użytkownik upoważnia też do publikowania swojej nazwy użytkownika i dowolnych informacji kontaktowych. W związku z wykorzystywaniem takich informacji nie zostanie wypłacone użytkownikowi żadne wynagrodzenie. KRM nie ma obowiązku opublikowania ani wykorzystywania jakichkolwiek informacji dostarczanych przez użytkowników oraz może usuwać takie informacje w dowolnym czasie, według własnego uznania. KRM nie oczekuje przekazania praw autorskich do wszelkich zamieszczanych na stronie informacji użytkowników, chyba że zostanie to wyraźnie określone. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, wszelkie usprawnienia dokonywane przez użytkownika lub przez osoby działające w jego imieniu, w tym przez jego pracowników, przechodzą na własność KRM, a użytkownikowi nie przysługują żadne prawa z tego tytułu, nawet jeżeli takie usprawnienia zostaną wdrożone do produktów i usług.

W przypadku, gdy użytkownik przesyła do KRM swoje dane osobowe w sposób zaufany za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie i ujawnianie tych informacji przez KRM do użytku wewnętrznego KRM, a w szczególności dla celów określonych na stronie zawierającej zapytanie o takie dane lub w polityce prywatności KRM. KRM dokłada należytych starań, aby zagwarantować poufność takich danych osobowych oraz nie ujawniać ich żadnym osobom trzecim, z wyjątkiem: (a) ujawnienia zaufanym partnerom handlowym w celu umożliwienia świadczenie usług i dostawy produktów, (b), w przypadkach wymaganych przepisami prawa oraz (c) zgodnie z polityką prywatności KRM.

14. Prawa własności intelektualnej

LogiSon jest zarejestrowanym znakiem towarowym spółki 777388 Ontario Limited i jest używany przez KRM na podstawie udzielonej licencji. Wszelkie inne znaki handlowe towarów i usług oraz logotypy używane i wyświetlane w niniejszej witrynie internetowej są zarejestrowanymi znakami towarowymi KRM. Wyżej wymienione znaki handlowe i zastrzeżone dla marki elementy nie mogą być używane w połączeniu z żadnym produktem ani usługą bez upoważnienia KRM, ani w jakikolwiek sposób, który mógłby wprowadzać klientów w błąd, działać na szkodę spółek 777388 Ontario Limited lub KRM oraz szkodzić ich wizerunkowi. Inne znaki handlowe, niebędące własnością 777388 Ontario Limited ani KRM i wyświetlane w niniejszej witrynie internetowej, są własnością ich odpowiednich właścicieli, m.in. podmiotów niepowiązanych z 777388 Ontario Limited i z KRM.

O ile nie zostało to wyraźnie określone w odpowiedniej umowie licencyjnej lub innej umowie, żaden użytkownik ani osoby działające w jego imieniu, w tym jego pracownicy, nie nabywają praw własności intelektualnej ani innych praw majątkowych, w tym patentów, wzorów, znaków towarowych, praw autorskich ani tajemnicy handlowej, w związku z treścią niniejszej witryny internetowej, m.in. do oprogramowania i informacji. Wszelkie prawa własności, które nie zostały wyraźnie wyłączone w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

Prawa autorskie do całej treści niniejszej witryny internetowej należą do KRM. Wszelkie prawa zastrzeżone.

15. Zmiany w świadczeniu usług

KRM zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania, w dowolnym momencie, tymczasowo lub na stałe, świadczenia wszelkich usług (w tym poczty e-mail), w tym usług świadczonych za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej (lub jej części), i to bez uprzedzenia, o ile nie jest to sprzeczne z postanowieniami ewentualnej umowy szczegółowej między użytkownikiem a KRM. KRM nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników ani jakichkolwiek stron trzecich za wszelkie modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia ww. usług.

16. Powiadomienia

Wszelkie żądania, ogłoszenia, komunikaty i raporty wymagane na mocy niniejszego regulaminu użytkowania, w tym zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich, będą przesyłane w formie pisemnej, faksem za potwierdzeniem odbioru na numer podany poniżej, osobiście lub za pośrednictwem usług kurierskich (po opłaceniu kosztu przez nadawcę) do KRM na adres podany poniżej:

3-1050 Pachino Court
Burlington, Ontario, L7L 6B9, Kanada
Faks: 905.332.8480

17. Postanowienia ogólne

Do niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące w prowincji Ontario, w Kanadzie, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych innych jurysdykcji. Użytkownik poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów znajdujących się w prowincji Ontario, w Kanadzie. Strony jednoznacznie postanawiają, że do niniejszego regulaminu użytkowania witryny internetowej ani do żadnych innych umów związanych z towarami i usługami oferowanymi za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów ani ujednolicona ustawa o transakcjach informatycznych (Uniform Computer Information Transactions Act). Zawarcie niniejszej umowy ani korzystanie z witryny internetowej i / lub usług KRM nie powoduje powstania między użytkownikiem a KRM stosunku typu wspólne przedsięwzięcie, zatrudnienie ani relacji pośrednictwa. Wykonanie postanowień niniejszej umowy przez KRM jest przedmiotem obowiązujących przepisów prawa. Żadne postanowienia niniejszej umowy nie ograniczają prawa KRM do wypełniania wymogów wynikających z przepisów, nakazów sądowych i wniosków organów ścigania dotyczących korzystania z niniejszej witryny internetowej, usług KRM lub informacji dostarczonych do KRM lub zebranych przez KRM w związku z niniejszą witryną. Jeżeli jakakolwiek część niniejszej umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną na mocy obowiązujących przepisów prawa, np. warunki gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności przedstawione powyżej, to w miejscu nieważnych lub niewykonalnych postanowień zostaną zastosowane takie ważne i skuteczne postanowienia, które najlepiej wyrażają intencje przepisów zamieszczonych początkowo, a pozostała część umowy będzie nadal obowiązywać. O ile nie określono inaczej, niniejsza umowa stanowi całe porozumienie między użytkownikiem a KRM w odniesieniu do niniejszej witryny internetowej i usług KRM oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze lub obecne porozumienia i propozycje, zawierane drogą elektroniczną, ustnie lub na piśmie, w odniesieniu do niniejszej witryny internetowej i usług KRM. We wszelkich postępowaniach sądowych i administracyjnych prowadzonych w związku z niniejszą umową może być stosowany wydruk niniejszej umowy i będzie on uznawany w takim samym zakresie i na takich samych warunkach, jak wszelkie inne dokumenty biznesowe tworzone i utrzymywane na papierze. Strony jednoznacznie wyrażają zgodę na zawarcie niniejszej umowy oraz sporządzenie wszelkich dokumentów z nią powiązanych w języku polskim.