Juridische informatie

Juridische informatie

1. Algemene Voorwaarden

De volgende voorwaarden vormen een wettelijke overeenkomst tussen u en KR Moeller Associates Ltd namens haar en namens haar dochterondernemingen en filialen ("KRM"). Door toegang tot, het bladeren door en/of gebruiken van deze website erkent u dat u alle voorwaarden en meldingen in of verwezen naar deze Voorwaarden gelezen en begrepen hebt en ze volgt. Lees ze aandachtig door. U stemt er verder mee in u te houden aan eventuele aanvullende bepalingen en voorwaarden die op u van toepassing zijn en die voortvloeien uit uw toegang tot, het doorbladeren en/of het gebruik van deze site, of ze nu in op deze website staan of in een aparte overeenkomst met KRM. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en dergelijke aanvullende bepalingen en voorwaarden, zijn dergelijke aanvullende voorwaarden van toepassing op de mate van het conflict. KRM behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Algemene Voorwaarden te actualiseren of te herzien en deze bijgewerkte of herziene Algemene Voorwaarden te plaatsen op deze site. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te gebruiken. Gelieve de Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van deze site als gevolg van de bekendmaking van eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden betekent acceptatie van deze wijzigingen.

2. Privacy

Van tijd tot tijd kan u worden gevraagd om aan KRM persoonlijke informatie te verstrekken. Dergelijke persoonlijke informatie valt onder KRM's privacybeleid. Om KRM's privacybeleid te bekijken, kunt u terecht op de volgende link. Als het volgens haar redelijke mening passend is, kan KRM uw persoonlijke informatie verstrekken aan een plaatselijke LogiSon vertegenwoordiger en gaat u akkoord met de overdracht van dergelijke persoonlijke informatie.

3. Informatie van derden en Links

Deze site kan links naar websites van derden ("Gelinkte Sites") bevatten, en kan informatie verkregen van derden ("Informatie van derden") bevatten. De Gelinkte Sites en Informatie van derden vallen niet onder de controle van de KRM, en KRM is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site of de Informatie van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot de nauwkeurigheid, naleving van het auteursrecht, de wettigheid, betamelijkheid, koppelingen of ieder ander aspect van de gekoppelde sites. KRM is niet verantwoordelijk voor enige vorm van overdracht vanaf een Gelinkte Site noch is KRM verantwoordelijk als het Gelinkte Site niet op de juiste wijze werkt. KRM biedt dergelijke links en informatie uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link of de Informatie van derden impliceert geen goedkeuring door KRM van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan. U bent verantwoordelijk voor het bekijken en het naleven van de privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden geplaatst op de gekoppelde sites.

Alle transacties met derden uitgevoerd via de site of gekoppelde sites, met inbegrip van de levering van en de betaling voor goederen en diensten, en eventuele andere bepalingen, voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties geschieden uitsluitend tussen u en de derde partij. KRM is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig deel van dergelijke transacties.

4. Uw Gebruiksverplichtingen

Als tegenprestatie voor het gebruik van de verstrekte diensten op deze site, gaat u ermee akkoord om: (a) ons te voorzien van juiste, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf, als daarnaar gevraagd wordt via deze site (deze informatie omvat de "Persoonsgegevens"); en (b) het onderhouden en direct bijwerken van Persoonsgegevens om deze waar, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Als u informatie levert die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of KRM redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, heeft KRM het recht om elke aan u geleverde dienst van KRM op te schorten of te beëindigen en alle huidige of toekomstige gebruik van KRM diensten (of een deel daarvan) te weigeren.

U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die door u ondernomen worden met het gebruik van een dienst geleverd door KRM, zonder beperking, toegang tot materialen op het internet (of het gaat om een met wachtwoord beschermde website of niet) en het gebruik van e-mail. Al deze activiteiten zijn op eigen risico. U zult deze website of andere KRM-diensten niet gebruiken of anderen toestaan deze te gebruiken op een manier die in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u toegang neemt tot andere netwerken of computerbronnen, dan accepteert u hun gebruiksbeleid te volgen. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account, en zal uw wachtwoord (en) geheim houden. U zult ons onmiddellijk op de hoogte stellen van enig ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere schending van de veiligheid. U zult de werking van de site niet verstoren, het wachtwoord van een andere gebruiker vragen, of handelen op een manier die interfereert met het gebruik van de site door andere gebruikers. Ook mag u geen computerprogramma plaatsen of verspreiden dat een systeem, data of persoonlijke informatie beschadigt, stoort, heimelijk onderschept of onteigent.

Wanneer u deze website bezoekt of e-mails verstuurt naar KRM, communiceert u elektronisch met KRM, en gaat u akkoord met het ontvangen van elektronische mededelingen van KRM. KRM zal met u communiceren via e-mail of door het plaatsen van berichten op deze website. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die KRM u elektronisch aanbiedt voldoet aan alle wettelijke eisen van schriftelijke communicatie. Elke feedback die u geeft, wordt geacht niet-vertrouwelijk te zijn.

KRM claimt geen eigendom van de materialen die u op wat voor manier dan ook verstrekt aan KRM. Echter, door het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken of het aanleveren van zulke materialen, verleent u KRM en de nodige sublicentiehouders, toestemming om uw ingediende materialen te gebruiken in verband met de exploitatie van haar activiteiten, met inbegrip van, zonder beperking, het recht om te: kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw formatteren van uw ingezonden materiaal; en om uw naam en contactgegevens die u goedkeurt in verband met uw ingezonden materiaal te publiceren. Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik door KRM van uw ingediende materiaal, zoals hierin voorzien is. KRM is niet verplicht het materiaal dat u biedt te plaatsen of te gebruiken en KRM kan dergelijk materiaal verwijderen op elk moment, naar eigen inzicht. Met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het inzenden van uw materiaal, garandeert u en dat u de eigenaar bent of de wettelijke rechten hebt op uw materia(a)l(en) zoals beschreven in dit deel, met inbegrip van, zonder beperking, alle noodzakelijke rechten voor het bieden, plaatsen, uploaden of indienen van de materia(a)l(en). Niettegenstaande het voorgaande, zullen alle suggesties, verbeteringen of aanpassingen van KRM producten en diensten ("Verbeteringen") die door u of iemand die namens u, met inbegrip van uw medewerkers, gedaan zijn, het eigendom van KRM zijn zonder enige verdere vergoeding aan u, ongeacht of deze Verbeteringen worden opgenomen in de KRM-producten en diensten.

5. Verboden gebruik

U mag deze website en / of KRM diensten niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting wordt veroorzaakt aan deze site en/of enige KRM-diensten (of de/het netwerk(en) waaraan dergelijke website of diensten aan verbonden is) of het storen met het gebruik en plezier van andere partijen van deze website en/of andere KRM-diensten. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot deze website en/of KRM-diensten, andere accounts, computersystemen of netwerken die verbonden worden door deze website, door hacken, wachtwoord achterhalen of andere middelen. U mag geen materialen of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen via andere middelen dan die bewust beschikbaar zijn gemaakt via deze website.

KRM behoudt zich altijd het recht voor om informatie openbaar te maken als KRM dat nodig acht om te voldoen aan een ​​toepasselijke wet en regelgeving, wettelijke procedure of verzoek, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk, te redigeren, weigeren te plaatsen of te verwijderen, naar eigen inzicht van KRM.

6. Niet-commercieel gebruik

Toegang tot deze site is voor persoonlijk gebruik. U mag geen informatie, software, producten of diensten verkregen via deze site wijzigen, kopiëren, distribueren, overbrengen, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, afgeleide werken uit, overdragen, voor openbare, zakelijke of commerciële doeleinden, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van KRM.

7. Internationaal gebruik

Er kan wereldwijd toegang verkregen worden tot deze website en als u ervoor kiest deze website te bezoeken vanaf locaties buiten de Verenigde Staten of Canada, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor compliance met alle toepasselijke plaatselijke gebruikscontroles, wetten en regelgeving, inclusief die te maken hebben met de overdracht van technische data geëxporteerd van of geïmporteerd naar Canada of het land waarin u verblijft.

Niettegenstaande het voorgaande, verklaart KRM niet dat de materialen op deze website geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op locaties buiten de Verenigde Staten of Canada, waar toepasselijk, en toegang tot de materialen vanaf gebieden waar de inhoud illegaal en verboden is.

8. Downloads

Alle content en software (indien aanwezig) die ter beschikking wordt gesteld om te bekijken en / of downloaden via deze site, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, audio, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto's, afbeeldingen, handelsmerken, logo's, geluiden, muziek, artwork en computercode, maar met uitzondering van de inhoud en/of software die beschikbaar zijn door eindgebruikers, kan beschikbaar worden gesteld door middel van een Communicatiedienst, ("Software") is in eigendom, beheer, of in licentie gegeven door of aan KRM, en wordt het auteursrechtelijk werk van KRM en / of haar leveranciers en wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale verdragen. Uw gebruik van de Software is onderworpen aan de voorwaarden van de software licentieovereenkomst, indien aanwezig, die is bijgesloten bij de Software ("Licentieovereenkomst"). U mag geen Software installeren of gebruiken die gecombineerd wordt met een Licentieovereenkomst, tenzij u eerst akkoord gaat met de voorwaarden.

In het geval dat enige Software niet vergezeld gaat van een licentieovereenkomst, valt ze onder de voorwaarden van de Software Licentieovereenkomst van KRM.

Daarnaast stemt u erin toe dat u geen content of software zult downloaden zonder te voldoen aan alle toepasselijke gebruiken controles, wetten en regels, en garandeert u dat u geen content of software zult downloaden als dit downloaden wettelijk verboden is.

9. Aankopen

Door een aankoop te doen bij KRM via deze website accepteert u de algemene voorwaarden van KRM's eindgebruikerovereenkomst of KRM's Algemene Inkoopvoorwaarden waar toepasselijk, evenals andere voorwaarden waar u mee instemt tijdens het doen van uw aankoop. Daarnaast stemt u ermee in dat u geen aankoop zult doen via deze website zonder te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en dat u geen aankopen zult doen via deze website als zo'n aankoop wettelijk verboden is. U erkent dat alle aankopen via deze site alleen voor uw interne of persoonlijke gebruik zijn en niet voor wederverkoop of export, tenzij u een gemachtigde distributeur van KRM bent.

10. Afwijzing van garanties

ALLE MATERIALEN, INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN ANDERE INHOUD IN DEZE SITE, OF VERKREGEN VIA EEN GEKOPPELDE SITE WORDT U "ZOALS HET IS" AANGEBODEN, ZONDER ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDEN VAN WELKE AARD, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, NIET-ONBREUK, VEILIGHEID OF NAUWKEURIGHEID. KRM HEEFT REDELIJKE INSPANNINGEN GEDAAN OM ACTUELE EN ACCURATE INFORMATIE TE PLAATSEN OP DEZE WEBSITE. KRM ACCEPTEERT ECHTER GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN, WEGLATINGEN OF ONJUISTHEDEN MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE. KRM ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR UW VERTROUWEN OP DE INFORMATIE VERKREGEN VIA DEZE WEBSITE. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID DE NAUWKEURIGHEID, COMPLEETHEID EN HET NUT VAN ALLE INFORMATIE TE EVALUEREN EN HET GEBRUIK VAN DEZE SITE IS HELEMAAL OP EIGEN RISICO. SOMMIGE LANDEN TOLEREREN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

11. Beperking van aansprakelijkheid

U GAAT ER SPECIFIEK MEE AKKOORD DAT KRM NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW OVERDRACHTEN OF DATA, MATERIAAL OF DATA VERZONDEN OF ONTVANGEN OF NIET VERZONDEN OF ONTVANGEN, OF ANDERE TRANSACTIES DIE VIA DEZE WEBSITE ZIJN UITGEVOERD.

IN GEEN GEVAL ZAL KRM AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE, STRAFRECHTELIJKE OF GEVOLGSCHADE VAN WAT VOOR SOORT DAN OOK, OF WAT VOOR SCHADE DAN OOK, OF HET IS IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF OP EEN ANDERE MANIER (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DIE RESULTEREND UIT: (2) VERTROUWEN OP DE GEPRESENTEERDE MATERIALEN, (2) KOSTEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN, (3) VERLIES VAN WINST, (4) VERTRAGINGEN OF ZAKELIJKE ONDERBREKINGEN, (5) EN ELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTKOMT UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM DEZE SITE TE GEBRUIKEN, ONGEACHT OF KRM U OP DE HOOGTE HEEFT GESTELD VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE.

12. Vrijwaring

Na een redelijk verzoek van KRM, gaat u ermee akkoord KRM en haar werknemers, contractanten, functionarissen en directeurs te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, claims en kosten, inclusief advocaatkosten, die voortvloeien uit uw gebruik of misbruik van deze site, uw verbinding met deze site en/of KRM-diensten, uw niet-naleving van deze bepalingen en voorwaarden van het gebruik, of uw schending van de rechten van derden. KRM behoudt zich het recht voor, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle over enige zaak die te maken heeft met schadeloosstelling door u, aan te nemen, en in dat geval werkt u mee met KRM om alle mogelijke verdediging op te zetten.

13. Content ingediend bij KRM door u

Met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het inzenden van informatie op deze site, gaat u akkoord met het verzamelen van dergelijke informatie door KRM en geeft u KRM en de daaraan verbonden bedrijven en de nodige sublicentiehouders, toestemming en een wereldwijde royaltyvrije licentie om dergelijke ingediende informatie te gebruiken in verband met de werking van deze site en haar activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de wereldwijde, royaltyvrije recht om te: kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw formatteren van uw verstrekte gegevens; en uw naam alle contactgegevens die u goedkeurt in verband met uw ingediende informatie te publiceren. Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw ingediende informatie. KRM is niet verplicht informatie die u levert te plaatsen of te gebruiken en KRM kan dergelijke informatie op elk moment en naar eigen inzicht verwijderen. Voor alle duidelijkheid: KRM claimt geen eigendom van informatie die u levert aan KRM, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Niettegenstaande het voorgaande, zullen alle verbeteringen die door u of iemand namens u, met inbegrip van uw medewerkers, het eigendom van KRM zijn zonder enige verdere vergoeding aan u, ongeacht of deze verbeteringen zijn opgenomen in KRM-producten en -diensten.

Als u persoonlijke informatie stuurt naar KRM, in vertrouwen via deze website, stemt u in met de verzameling, verwerking, overdracht en vrijgave van dergelijke informatie door KRM voor intern gebruik door KRM en specifiek de doelen die uiteen worden gezet op de webpagina waarop om dergelijke informatie gevraagd wordt of in KRM's Privacybeleid. KRM zal alle commercieel redelijke inspanningen doen om deze persoonlijke informatie vertrouwelijk te houden, en zal dergelijke persoonlijke gegevens niet bekend maken aan derden, tenzij: (a) in vertrouwen, en om de producten en diensten te leveren, (b) voor zover vereist door de wet, of (c) in overeenstemming met de KRM's privacybeleid.

14. Intellectuele Eigendomsrechten

LogiSon is een geregistreerd handelsmerk van 777388 Ontario Limited en wordt gebruikt onder licentie door KRM. Alle andere handelsmerken, dienstmerken en logo's die gebruikt en getoond zijn op deze website zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van KRM. De hierboven aangegeven handelsmerken en handelsuitingen kunnen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst die niet door KRM heeft gemachtigd, of op een manier die waarschijnlijk verwarring zal veroorzaken bij de klanten of op een manier die 777388 Ontario Limited of KRM in diskrediet kan brengen. Alle andere handelsmerken die geen eigendom zijn van 777388 Ontario Limited of KRM en die op deze site verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars, die al dan niet aangesloten bij, verbonden met, of gesponsord zijn door 777388 Ontario Limited of KRM.

Noch u noch iemand die namens u, met inbegrip van uw medewerkers, mag enig intellectueel eigendom of andere eigendomsrechten, waaronder octrooien, ontwerpen, handelsmerken, auteursrechten of handelsgeheimen verwerven, die betrekking hebben op de inhoud van deze site, met inbegrip van maar niet beperkt tot, software en informatie , tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in een juiste licentie of andere onderling overeengekomen, schriftelijke overeenkomst die u kunt hebben met KRM. Eventuele subsidies die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Alle inhoud van deze site valt onder het auteursrecht van KRM. Alle rechten voorbehouden.

15. Wijzigingen van verleende diensten

KRM behoudt zich het recht voor op elk moment en van tijd tot tijd te wijzigen of stop te zetten, tijdelijk of permanent, elke informatie die via de site (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving diensten (met inbegrip van e-diensten), of in overeenstemming met de voorwaarden van uw afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met KRM. U stemt ermee in dat KRM niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor een wijziging, schorsing of beëindiging van dergelijke diensten.

16. Kennisgeving

Alle eisen, kennisgevingen, mededelingen en verslagen vereist onder deze bepalingen en voorwaarden van het gebruik, met inbegrip van enige kennisgeving van inbreuk op uw auteursrecht, worden schriftelijk en ofwel via fax doorgegeven met de bevestiging van het aantal hieronder vermeld, of persoonlijk overhandigd of verstuurd door een hieronder gespecificeerde gerenommeerde koeriersdienst (verzendkosten prepaid) aan KRM op het adres:

3-1050 Pachino Court
Burlington, Ontario, L7L 6B9, Canada
Fax: 905.332.8480

17. Algemene Bepalingen

Deze overeenkomst valt onder de wetten van de provincie Ontario, Canada, ongeacht conflicten in de wettelijke voorzieningen, en u gaat akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in de provincie Ontario, Canada. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat noch het Weens Koopverdrag, noch de Uniform Computer Information Transactions Act van toepassing zijn op deze voorwaarden en voorwaarden voor het gebruik of aan enige overeenkomsten met betrekking tot goederen of diensten die verkregen zijn via deze site. Geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst bestaat tussen u en KRM als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van deze site en/of KRM diensten. Nakoming van deze overeenkomst KRM's is onderworpen aan de bestaande wetten en juridische procedures van toepassing, en niets in deze overeenkomst doet afbreuk aan het recht van KRM om te voldoen aan eisen van de overheid, politie en justitie die verband houden met uw gebruik van deze site, KRM-diensten of informatie verstrekt aan of verzameld door KRM met betrekking tot dat gebruik. Als enig onderdeel van deze overeenkomst wordt gezien als ongeldig of niet-afdwingbaar ingevolge toepasselijk recht, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de afwijzing van garantie en aansprakelijkheidsbeperking die hierboven beschreven zijn, dan wordt die ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de intentie van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de overeenkomst blijft van kracht. Tenzij hierin anders aangegeven, vormt deze overeenkomst de gehele overeenkomst tussen u en KRM met betrekking tot deze site en KRM diensten en deze overeenkomst vervangt alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling dan wel schriftelijk, tussen u en KRM met betrekking tot deze site en KRM-diensten. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke kennisgeving in elektronische vorm, is ontvankelijk in gerechtelijke of administratieve procedures op grond van of in verband met deze overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en gegevens die oorspronkelijk gegenereerd en onderhouden in gedrukte vorm. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle daarmee verband houdende documenten zijn opgesteld in het Engels.