Νομικές
Πληροφορίες

Νομικές Πληροφορίες

1. Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Οι ακόλουθοι όροι είναι οι όροι μιας νομικής συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και την K.R. Moeller Associates Ltd., για λογαριασμό της και για λογαριασμό των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της ("KRM"). Με την πρόσβαση, την περιήγηση ή/και τη χρήση αυτού του site, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει να τηρείτε και να συμμορφώνεστε με όλους τους όρους, προϋποθέσεις και σημειώσεις που περιέχονται ή αναφέρονται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά. Επιπλέον, συμφωνείτε να διέπεστε από τυχόν πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για εσάς που προκύπτουν από την πρόσβαση, περιήγηση ή/και χρήση αυτού του δικτυακού τόπου από εσάς, είτε περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα ή σε κάποια ξεχωριστή συμφωνία με την KRM. Σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης μεταξύ των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης και των πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων, οι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις θα διέπουν τη διαμάχη. Η KRM διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να ενημερώσει ή να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και να δημοσιεύσει τους ενημερωμένους ή αναθεωρημένους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης σε αυτό το site. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα. Παρακαλείστε να ελέγξετε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης περιοδικά για αλλαγές. Η συνέχιση της χρήσης αυτού του site μετά την καταχώριση των όποιων αλλαγών στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.

2. Απόρρητο

Από καιρό σε καιρό, μπορεί να σας ζητηθεί να παρέχετε στην KRM προσωπικές πληροφορίες. Αυτές οι προσωπικές πληροφορίες υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου της KRM. Για να δείτε την Πολιτική Απορρήτου της KRM, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο. Εάν κριθεί σκόπιμο κατά την εύλογη κρίση της, η KRM μπορεί να παρέχει τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιουσδήποτε από τους τοπικούς αντιπρόσωπους του LogiSon και τη συγκατάθεσή σας για τη μεταβίβαση αυτών των προσωπικών πληροφοριών.

3. Πληροφορίες τρίτων και σύνδεσμοι

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε δικτυακούς τόπους τρίτων ("Συνδεδεμένες τοποθεσίες"), και μπορούν να ενσωματώνουν πληροφορίες που λαμβάνονται από τρίτους ("Πληροφορίες τρίτων"). Οι Συνδεδεμένες τοποθεσίες και πληροφορίες τρίτων μερών δεν είναι υπό τον έλεγχο της KRM και η KRM δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων, ούτε για τις πληροφορίες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, την ακρίβεια, την συμμόρφωση με πνευματικά δικαιώματα, τη νομιμότητα, την κοσμιότητα, τους συνδέσμους ή οποιαδήποτε άλλη άποψη τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες. Η KRM δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από μία συνδεδεμένη τοποθεσία, ούτε είναι υπεύθυνη εάν η συνδεδεμένη ιστοσελίδα δεν λειτουργεί σωστά. Η KRM παρέχει αυτούς τους συνδέσμους και πληροφορίες για εσάς μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου ή πληροφορίας τρίτων δεν υπονοεί την έγκριση της KRM για την ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε σχέση με τους διαχειριστές της. Είσαστε υπεύθυνοι για την προβολή και τη συμμόρφωση με τις δηλώσεις και τους όρους χρήσης που δημοσιεύονται στις συνδεδεμένες ιστοσελίδες.

Όλες οι συναλλαγές με τρίτους που πραγματοποιούνται μέσω του site ή τις συνδέδεμένες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης και της πληρωμής για αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους όρους, προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή υποσχέσεις που σχετίζονται με τέτοιες συναλλαγές, λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά ανάμεσα σε εσάς και το τρίτο μέρος. Η KRM δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε τμήμα των εν λόγω συναλλαγών.

4. Οι υποχρεώσεις χρήσης σας

Σε σχέση με τη χρήση οποιωνδήποτε υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτό το site, συμφωνείτε να: (α) παρέχετε αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας όταν σας ζητηθεί από αυτό το site (οι πληροφορίες αυτές είναι «Προσωπικά Δεδομένα») και (β) να διατηρείτε και να ενημερώσετε αμέσως τα Προσωπικά Δεδομένα σας ώστε να είναι αληθή, ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη. Εάν παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες που είναι αναληθείς, ανακριβείς, μη ισχύουσες ή ελλιπείς, ή η KRM έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι οι πληροφορίες αυτές είναι αναληθείς, ανακριβείς, μη ισχύουσες ή ελλιπείς, η KRM έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει οποιεσδήποτε υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς από την KRM και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση των υπηρεσιών της KRM (ή οποιοδήποτε μέρος αυτών).

Είστε υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από εσάς από τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας παρέχεται από την KRM, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της πρόσβασης σε υλικό στο Διαδίκτυο (είτε σε μια τοποθεσία που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης ή όχι) και τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όλες αυτές οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται με δική σας ευθύνη. Δεν θα χρησιμοποιήσετε, ούτε θα επιτρέψετε σε άλλους να χρησιμοποιήσουν, αυτό το site ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες της KRM που παρέχονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας με τρόπο ή για σκοπό αντίθετο προς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε περίπτωση που έχετε πρόσβαση σε άλλα δίκτυα ή υπολογιστικούς πόρους, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τις αντίστοιχες πολιτικές για τη χρήση τους. Είστε υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα υπό τον κωδικό πρόσβασης ή τον λογαριασμού σας, και θα διατηρήσετε τον κωδικό σας απόρρητο. Θα μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Δεν θα διαταράξετε τη λειτουργία του site, δε θα ζητήσετε τον κωδικό ενός άλλου χρήστη, ή αλλιώς ενεργήσετε με τρόπο που παρεμβαίνει με τη χρήση άλλων χρηστών του site. Ούτε μπορείτε να δημοσιεύσετε ή να διανείμετε οποιοδήποτε πρόγραμμα υπολογιστή που βλάπτει, παρεμβαίνει καταστροφικά, παρακολουθεί κρυφά, ή απαλλοτριώνει οποιοδήποτε σύστημα, δεδομένα ή προσωπικά στοιχεία.

Όταν επισκέπτεστε αυτή την ιστοσελίδα ή στείλετε e-mail στην KRM, επικοινωνείτε με την KRM ηλεκτρονικά και δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την διενέργεια επικοινωνίας από την KRM ηλεκτρονικά. Η KRM θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσω e-mail ή βάζοντας σημειώσεις σε αυτό το δικτυακό τόπο. Συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, σημειώσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που η KRM παρέχει σε σας ικανοποιεί ηλεκτρονικά οποιαδήποτε νομική απαίτηση αναφορικά με την ανάγκη κάθε τέτοιας επικοινωνίας να είναι έγγραφη. Κάθε σχόλιο που σας παρέχουν θα πρέπει να θεωρείται μη απόρρητο.

Η KRM δεν αξιώνει την ιδιοκτησία των υλικών που παρέχετε στην KRM με οποιονδήποτε τρόπο. Ωστόσο ταχυδρομώντας, φορτώνοντας, εισάγοντας, παρέχοντας ή υποβάλλοντας οποιαδήποτε τέτοια υλικά, παραχωρείτε στην KRM και κάθε αναγκαίους υποαδειούχους, άδεια να χρησιμοποιήσουν το υλικό σας σε σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησής τους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δικαιωμάτων για: δημιουργία αντιγράφου, διανομή, μετάδοση, εμφάνιση δημοσίως, διενέργεια δημοσίως, αναπαραγωγή, επεξεργασία, μετάφραση και διαμόρφωση του υλικού που υποβάλλεται και να δημοσιεύσει το όνομά σας και οποιαδήποτε στοιχεία επικοινωνίας εγκρίνετε σε σχέση με το υλικό που έχει υποβληθεί από εσάς. Καμία αποζημίωση δεν θα καταβάλλεται σε σχέση με τη χρήση από τη KRM του υλικού σας που υποβάλλατε, όπως προβλέπεται στο παρόν κείμενο. Η KRM δεν έχει καμία υποχρέωση να δημοσιεύσει ή να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε υλικό που μπορεί να παρέχετε και η KRM μπορεί να αφαιρέσει οποιοδήποτε τέτοιο υλικό σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Ταχυδρομώντας, φορτώνοντας, εισάγοντας, παρέχοντας ή υποβάλλοντας το υλικό σας, εγγυάστε ότι είστε ιδιοκτήτης ή ειδάλλως ελέγχετε όλα τα δικαιώματα για το υλικό σας, όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των δικαιωμάτων που είναι αναγκαία για παρέχετε , αναρτάτε, στέλνετε, εισάγετε ή καταχωρείτε το υλικό. Παρά τα ανωτέρω, οποιεσδήποτε προτάσεις, βελτιώσεις ή τροποποιήσεις στα προϊόντα και τις υπηρεσίες ("Βελτιώσεις") της KRM που γίνονται από εσάς ή κάποιον που ενεργεί για λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων σας, θα είναι ιδιοκτησία των KRM χωρίς καμία περαιτέρω δικαιοδοσία σας, ανεξαρτήτως από το εάν οι βελτιώσεις ενσωματώνονται σε προϊόντα και υπηρεσίες της KRM.

5. Απαγορευμένες Χρήσεις

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιστοσελίδα ή/και τις υπηρεσίες της KRM με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει ή να ζημιώσει αυτό το site ή/και οποιεσδήποτε υπηρεσίες της KRM (ή το δίκτυο που συνδέεται με την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες) ή να παρεμβαίνετε στη χρήση οποιουδήποτε άλλου χρήστη και την απόλαυση αυτού του site ή/και των υπηρεσιών της KRM. Δεν μπορείτε να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτό το site και/ή οποιαδήποτε υπηρεσία της KRM, άλλους λογαριασμούς, συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή δίκτυα που συνδέονται με αυτό το site, μέσω hacking, εξόρυξης κωδικού ή οποιοδήποτε άλλο μέσο. Δεν επιτρέπεται να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορία με οποιοδήποτε τρόπο που δεν διατίθεται ηθελημένα σε εσάς μέσω αυτής της ιστοσελίδας.

Η KRM διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποκαλύψει οποιαδήποτε πληροφορία κρίνει αναγκαία για να ικανοποιήσει οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο, κανονισμό, νομική διαδικασία ή κυβερνητικό αίτημα, ή να επεξεργαστεί, να αρνηθεί να δημοσιεύσει ή να διαγράψει οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό, εν όλω ή εν μέρει, κατά την απόλυτη κρίση της KRM.

6. Μη-Εμπορική Χρήση

Η πρόσβαση σε αυτό το site είναι μόνο για προσωπική χρήση. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, διανέμετε, μεταβιβάσετε, εμφανίσετε, εκτελέσετε, αναπαράγετε, δημοσιεύσετε, δώσετε άδεια, δημιουργήσετε παράγωγα έργα, μεταφέρετε, ή να πουλήσετε οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες που λαμβάνονται από αυτό το site για οποιοδήποτε δημόσιο, επιχειρηματικό ή εμπορικό σκοπό, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της KRM.

7. Διεθνής Χρήση

Δεδομένου ότι κάποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στο site σε παγκόσμια κλίμακα, αν επιλέξετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το site από μέρη, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τον Καναδά, το κάνετε με δική σας πρωτοβουλία και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς χρήσης, νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την μετάδοση τεχνικών δεδομένων τα οποία εξάγονται από ή εισάγονται στον Καναδά ή τη χώρα στην οποία διαμένετε.

Παρά τα ανωτέρω, η KRM δεν εγγυάται ότι τα υλικά σε αυτό το site είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα για χρήση σε περιοχές έξω από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τον Καναδά, όπως ισχύει, και η πρόσβαση σε αυτές από περιοχές όπου το περιεχόμενό του είναι παράνομο, απαγορεύεται.

8. Λήψεις

Το σύνολο του περιεχομένου και του λογισμικού (εάν υπάρχει) που διατίθεται για να δείτε ή/και να κατεβάσετε σε σχέση με αυτό το site, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του κειμένου, ήχου, γραφικών, διεπαφών χρηστών, οπτικών διασυνδέσεων, φωτογραφιών, εικόνων, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, ήχων , μουσικής, έργων τέχνης και κώδικα υπολογιστή, αλλά με εξαίρεση το περιεχόμενο και/ή το λογισμικό που μπορεί να διατίθενται από τους τελικούς χρήστες μέσω μιας Υπηρεσίας Επικοινωνίας, ("Λογισμικό") ανήκει, ελέγχεται, ή έχει λάβει άδεια από ή προς την KRM, και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της KRM ή / και των προμηθευτών της και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και τις διεθνείς συνθήκες. Η χρήση του Λογισμικού διέπεται από τους όρους της σύμβασης άδειας χρήσης του λογισμικού, εάν υπάρχει, η οποία συνοδεύει ή συμπεριλαμβάνεται με το Λογισμικό ("Άδεια Χρήσης"). Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε ή να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε Λογισμικό συνοδεύεται από ή περιλαμβάνει μια Άδεια Χρήσης, εάν πρώτα δεν συμφωνείτε με τους όρους της Άδειας Χρήσης.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε Λογισμικό δεν συνοδεύεται από μια άδεια χρήσης, θα πρέπει να διέπεται από τους όρους της Άδειας χρήσης λογισμικού της KRM.

Επιπλέον συμφωνείτε ότι δεν θα κατεβάσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή λογισμικό χωρίς να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες ελέγχους χρήσης, νόμους και κανονισμούς, και εγγυάστε ότι δεν θα κατεβάσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή λογισμικό όταν η λήψη του απαγορεύεται από την τοπική νομοθεσία.

9. Αγορές

Με οποιαδήποτε αγορά από την KRM μέσω αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε και δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας Τελικού Χρήστη της KRM ή Όρους της KRM και Προϋποθέσεις της αγοράς, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τυχόν άλλους όρους και προϋποθέσεις που θα συμφωνήσετε κατά τη διάρκεια της αγοράς σας. Επιπλέον συμφωνείτε ότι δεν θα πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αγορά από αυτό το site χωρίς να συμμορφώνεστε με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς και εγγυάστε ότι δεν θα προβείτε σε αγορές μέσω αυτής της ιστοσελίδας, όταν μία τέτοια αγορά απαγορεύεται από την τοπική νομοθεσία. Αποδέχεστε ότι όλες οι αγορές που γίνονται από εσάς μέσω αυτής της ιστοσελίδας είναι μόνο για εσωτερική ή προσωπική σας χρήση και δεν είναι για μεταπώληση ή εξαγωγή, εκτός αν είσαστε εξουσιοδοτημένος διανομέας της KRM.

10. Αποποίηση εγγυήσεων

ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΟΡΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ , ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑ. Η KRM ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΕΥΛΟΓΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. ΩΣΤΟΣΟ, Η KRM ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΛΑΘΗ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η KRM ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ, Η ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΟΠΟΤΕ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Ή ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

11. Περιορισμός της ευθύνης

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ Η KRM ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ Ή ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ, ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ Η ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ SITE. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η KRM ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΗΜΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΑΛΛΩΣ, (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ: (1) ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ, (2) ΚΟΣΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ, (3) ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, (4) ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, (5) ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ Η KRM ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

12. Αποζημίωση

Μετά από εύλογο αίτημα από την KRM, συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την KRM και τους εργαζόμενους της, εργολάβους, στελέχη και τους διευθυντές από όλες τους τις υποχρεώσεις, απαιτήσεις και τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν από τη χρήση ή την κακή χρήση αυτού του site , την σύνδεσή σας σε αυτό το site και/ή τις υπηρεσίες της KRM, τη μη συμμόρφωσή σας με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, ή την παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων. Η KRM διατηρεί το δικαίωμα, με δικά ηςυ έξοδα, να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος που υπόκειται με άλλο τρόπο σε αποζημίωση από εσάς, στην οποία περίπτωση θα συνεργαστείτε με την KRM στη διεκδίκηση κάθε διαθέσιμη υπεράσπιση.

13. Περιεχόμενο που υποβλήθηκε στην KRM από εσάς

Ταχυδρομώντας, φορτώνοντας, εισάγοντας, παρέχοντας ή υποβάλλοντας οποιαδήποτε πληροφορία σε αυτό το site, συναινείτε στη συλλογή των εν λόγω πληροφοριών από την KRM, και χορηγείτε στην KRM, τις συνδεδεμένες εταιρείες και τους τυχόν υποαδειούχοους την άδειά σας και γενική ατελή άδεια να χρησιμοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες που έχουν σχέση με τη λειτουργία αυτού του site και την επιχείρησή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των παγκόσμιων, ατελών δικαωμάτων για: αντιγραφή, διανομή, μετάδοση, δημοσιοποίηση, αναπαραγωγή, επεξεργασία, μετάφραση και διαμόρφωση των πληροφοριών σας, καθώς και τη δημοσίευση του ονόματος σας και οποιαδήποτε στοιχεία επικοινωνίας εγκρίνετε σε σχέση με τα στοιχεία που υποβάλλεται. Καμία αποζημίωση δεν θα καταβάλλεται σε σχέση με τη χρήση των πληροφοριών που υποβάλλατε. Η KRM δεν έχει καμία υποχρέωση να δημοσιεύσει ή να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να παρέχετε και η KRM μπορεί να αφαιρέσει οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, η KRM δεν αξιώνει την ιδιοκτησία σε οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να παρέχετε στην KRM, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά ρητά. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, όλες οι Βελτιώσεις που γίνονται από εσάς ή κάποιον που ενεργεί για λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων σας, θα είναι η ιδιοκτησία της KRM χωρίς καμία περαιτέρω εξέταση από σας, ανεξαρτήτως από το εάν αυτές οι Βελτιώσεις ενσωματώνονται στις υπηρεσίες και τα προϊόντα της KRM.

Σε περίπτωση που έχετε υποβάλει προσωπικές πληροφορίες εμπιστευτικά στην KRM μέσω αυτής της ιστοσελίδας, συναινείτε στη συλλογή, επεξεργασία, μετάδοση και δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών από την KRM για τους σκοπούς της, για εσωτερική χρήση και συγκεκριμένα τους σκοπούς που αναφέρονται στην ιστοσελίδα που απαιτούνται οι πληροφορίες αυτές ή στην Πολιτική Απορρήτου της KRM. Η KRM θα καταβάλει επιχειρηματικά εύλογες προσπάθειες για να διατηρήσει το απόρρητο αυτών των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, και δεν αποκαλύπτει τέτοιες προσωπικές πληροφορίες σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από: (α) εμπιστευτικά για τη διευκόλυνση στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών προς εσάς, (β) στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο, ή (γ) σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της KRM.

14. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το LogiSon είναι ένα σήμα κατατεθέν της 777388 Ontario Limited και χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας από την KRM. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται και εμφανίζονται σε αυτό το site είναι καταχωρημένα και μη καταχωρημένα εμπορικά σήματα της KRM. Τα προαναφερθέντα εμπορικά σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που δεν έχει εγκριθεί από την KRM, ή με οποιοδήποτε τρόπο που είναι πιθανό να προκαλέσει σύγχυση στους πελάτες ή με οποιοδήποτε τρόπο που υποτιμά ή δυσφημεί την 777388 Ontario Limited ή την KRM. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που δεν ανήκουν στην 777388 Ontario Limited ή την KRM που εμφανίζονται σε αυτό το site είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους, τα οποία μπορεί να είναι ή να μην είναι σχετιζόμενα με, να συνδέονται με, ή να χρηματοδοτείται από την 777388 Ontario Limited ή την KRM.

Ούτε εσείς ούτε οποιοσδήποτε ενεργεί για λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων σας, αποκτούν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίων, εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων ή των εμπορικών μυστικών, σχετικά με τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του λογισμικού και των πληροφοριών, εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά στην αντίστοιχη άδεια χρήσης ή άλλη αμοιβαία, γραπτή συμφωνία που μπορεί να έχετε με την KRM. Οι επιχορηγήσεις που δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν διατηρούνται.

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του site είναι πνευματική ιδιοκτησία της KRM. All rights reserved..

15. Τροποποιήσεις στις υπηρεσίες που παρέχονται

Η KRM διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά καιρούς να τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, οποιεσδήποτε υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που παρέχονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας (ή οποιοδήποτε μέρος αυτής), με ή χωρίς προειδοποίηση, ή σύμφωνα με τους όρους της χωριστής γραπτής συμφωνίας σας με την KRM. Συμφωνείτε ότι η KRM δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε οποιονδήποτε τρίτο για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των υπηρεσιών αυτών.

16. Σημείωση

Όλα τα αιτήματα, οι προκηρύξεις, ανακοινώσεις και εκθέσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ανακοίνωσης για την παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σας, πρέπει να γίνονται εγγράφως και πρέπει να αποσταλούν είτε με φαξ με την επιβεβαίωση του αριθμού που καθορίζεται παρακάτω ή προσωπικά να παραδίδονται ή να αποστέλλεται από έγκριτες υπηρεσίες κούριερ (τα έξοδα αποστολής πείναι ροπληρωμένα) στην KRM στη διεύθυνση που αναγράφεται παρακάτω:

3-1050 Pachino Court
Burlington, Ontario, L7L 6B9, Canada
Φαξ: 905.332.8480

17. Γενικές Διατάξεις

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους νόμους της επαρχίας του Οντάριο, στον Καναδά, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων, και εσείς συμφωνείτε να υπόκεισθε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται στην επαρχία του Οντάριο, στον Καναδά. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ρητά ότι ούτε η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις συμβάσεις για την διεθνή πώληση αγαθών ούτε η Ενιαία Πράξη για τη Μεταφορά Δεδομένων μέσω Υπολογιστή εφαρμόζονται σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης ή σε τυχόν συμβάσεις που αφορούν αγαθά ή υπηρεσίες που λαμβάνονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Δεν υφίσταται κάποια κοινοπραξία, εταιρική σχέση, απασχόληση, ή σχέση ανάμεσα σε εσάς και την KRM ως αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας ή τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου ή/και των υπηρεσιών της KRM. Η απόδοση της συμφωνίας αυτής από την KRM υπόκειται στην ισχύουσα νομοθεσία και νομική διαδικασία, και τίποτα που περιέχεται στην παρούσα συμφωνία δεν είναι κατά παρέκκλιση του δικαιώματος της KRM να συμμορφώνεται με κυβερνητικά, δικαστικά και αστυνομικά αιτήματα ή απαιτήσεις που σχετίζονται με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, των υπηρεσιών της KRM ή των πληροφοριών που παρέχονται ή συγκεντρώνονται από την KRM σε σχέση με την εν λόγω χρήση. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας συμφωνίας κριθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, των εγγυήσεων και των περιορισμών της ευθύνης που εκτίθενται ανωτέρω, τότε η άκυρη ή ανεφάρμοστη διάταξη θα θεωρείται ότι αντικαθίσταται από μια έγκυρη, εκτελεστή διάταξη που ταιριάζει περισσότερο με την πρόθεση της αρχικής διάταξης και το υπόλοιπο της συμφωνίας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ. Εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν, η συμφωνία αυτή αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και KRM σε σχέση με αυτό το site και τις υπηρεσίες της KRM και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες επικοινωνίες και προτάσεις, είτε ηλεκτρονικά, προφορικά ή γραπτά, ανάμεσα σε εσάς και την KRM σε σχέση με αυτό το site και τις υπηρεσίες της KRM. Μια έντυπη έκδοση της εν λόγω συμφωνίας και οποιασδήποτε γνωστοποίησης σε ηλεκτρονική μορφή θα γίνεται αποδεκτή σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που βασίζονται ή σχετίζονται με την παρούσα συμφωνία για την ίδια έκταση και υπό τους ίδιους όρους όπως και άλλα επαγγελματικά έγγραφα και αρχεία που αρχικά δημιουργούνται και διατηρούνται σε σε έντυπη μορφή. Είναι η ρητή βούληση των μερών ότι η συμφωνία αυτή και όλα τα συναφή έγγραφα να έχουν συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα.